söndag 3 januari 2016

Ny tillgänglighetsplan i Markaryds kommun

En ny tillgänglighetsplan - "Full delaktighet för alla" - antogs av kommunfullmäktige vid det sista sammanträdet före jul. Planen, som gäller från årsskiftet och fyra år framåt, har arbetats fram av de olika handikapporganisationerna i Rådet för funktionshinderfrågor där jag är ordförande. Den har sedan varit ute på remiss till nämnder, styrelse, politiska partier och berörda organisationer.

Målen är tydliga, väl avvägda och genom upplägget med åtgärder uppföljningsbart. Många av målen ingår, eller borde ingå, som en naturligt del i de uppdrag som respektive nämnd och styrelse ansvarar för inom sin budgetram. Utöver detta har kommunfullmäktige, på kristdemokratiskt initiativ, sedan många år tillbaka årligen avsatt resurser för tillgänglighetsskapande åtgärder.

Syftet med ”Full delaktighet för alla 2016-2019” är att vara ett styrdokument som kommunstyrelsen och nämnderna ska använda sig av för att integrera de föreslagna åtgärderna i samtliga styrdokument. Ambitionen är att på sikt göra Markaryds kommun till en ännu mer tillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. 

Insatser och anpassningar, som underlättar för personer med funktionsnedsättning, är till nytta för alla kommuninvånare. Att förbättra tillgängligheten i Markaryds kommun kommer att vara positivt för alla kommuninvånare. Arbetet med förbättrad tillgänglighet kan på sikt även bidra till Markaryds utveckling som en kommun att verka i, en kommun för alla. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar