tisdag 5 januari 2016

Miljöarbetet i fokus under 2016


Ett av kommunfullmäktiges mål har under flera år handlat om miljön, vilket kan tyckas ganska självklart. Även om resultatet av detta arbete redovisas varje år i delårsbokslut och bokslut har det inte uppmärksammats så mycket som det förtjänar. 

Markaryds kommun har under flera år gjort stora investeringar i energieffektiviseringar i de kommunala fastigheterna. Detta arbete har inneburit att i princip all uppvärmning sedan några år tillbaka är fossilbränslefri. Vidare har de renoveringar och ombyggnationer som gjorts inneburit lägre energiförbrukning. Genom modern teknik och energistyrning kan man nu styra och reglera energibehovet efter de förutsättningar som för tillfället råder. 

Till följd av dessa satsningar har värmeförbrukningen under de senaste fem åren minskat med 11,5 %. Under samma period har elförbrukningen minskat med 12,7 %. Minskningen kan direkt omsättas i ekonomiska termer eftersom kostnaderna för el och värme minskat märkbart. Detta energieffektiviseringsarbete kommer naturligtvis att fortsätta även under 2016. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel till kommunens förskolor och skolor fortsätter att öka och var i början av förra året i snitt 30 %. Andelen varierar något mellan enheterna från KCM (gymnasieskolan) med 19,6 % till Strömsnässkolan med hela 40,1 % ekologiska livsmedel.

Under 2014 minskade antalet körda mil i tjänsten med över 7 200 mil. Samma år fick en stor del av kommunens personal utbildning i eco-driving. Därefter utrustades alla tjänstebilarna med elektroniska körjournaler, så det ska bli spännande att se om utbildningsinsatsen haft någon effekt. När det gäller busstrafik till och från Markaryd sker den till 90 % med biodiesel.

Goda vanor grundläggs tidigt och därför bör miljötänkandet börja tidigt. Alla förskolor och två av våra fyra grundskolor är idag miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i skola och förskola.

Under 2016 ska även kommunens "Klimatstrategi- och energiplan" revideras. Tanken är att planen ska få en bättre miljöprofil genom att tidsatta och ekonomiskt beräknade miljöinsatser ska preciseras i form av konkreta mål. Dessa kan till exempel handla om effektivare bilanvändning, installation av fler solceller, laddstolpar för el-bilar vid strategiska målpunkter, energiintelligens mm. Detta arbete kommer att samordnas med de åtgärder som kan bli möjliga i det fall det EU-finansierade LIFEprojektet, som länets kommuner gemensamt ställt sig bakom, blir en verklighet. 

Kommunens framtida hantering av hushållsavfallet ska också utredas. Ambitionen är att kunna få en bättre hushållsnära källsortering i flera fraktioner än vad vi har idag, då mycket hushållsavfall förbränns helt i onödan. Sedan en tid tillbaka utreder vi, tillsammans med Halmstad och Laholm, vad effekten skulle bli av en optisk sortering, dvs då man sorterar ut matavfallet för biogasproduktion. I dagsläget är dock inget klart, utan utredningen fortsätter.

Alliansen i Markaryd (Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet) kommer under 2016 att sätta miljöarbetet ytterligare i fokus. Som ett resultat av denna satsning har tekniske chefen redan i slutet av 2015 bildat en särskild miljöarbetsgrupp inom den tekniska förvaltningen som kommer att arbeta nära politiken i planberedningen, som handlägger och bereder de tekniska frågorna. Det kommer säkert att ge resultat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar