tisdag 12 januari 2016

Årets första kommunstyrelse


Idag var det dags för årets första sammanträde med kommunstyrelsen och, som vanligt i januari, var det inte så många beslutsärenden. Sedan flera år tillbaka brukar vi publicera ett snabb-protokoll på kommunens webbsida, vilket jag som ordförande ansvarar för. Tänkte att jag även kan lägga ut detta populärprotokoll på bloggen så att den som är intresserad kan ta del av de beslut som fattats. Så håll till godo!


Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2016-01-12

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 12 januari:

1.    
Att föreslå kommunfullmäktige besluta förlänga avtalet med Radio Markaryd om att sända kommunfullmäktiges sammanträden över webben att gälla t o m 2018-12-31.

2.    
Att föreslå kommunfullmäktige besluta, att med hänvisning till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, anse en motion från Ulf Engqvist (S) angående ”Ungdomars framtid i Markaryd” för besvarad.

Av svaret från kommunstyrelsens ordförande framgår följande:

a) Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en gedigen genomgång av och sammanställa de fakta som går att ta fram vad gäller den aktuella situationen i Markaryds kommun. Det finns många statistiska uppgifter att sammanställa, vilka kan ligga till grund för en analys för ett fortsatt arbete. Även om fokus bör ligga på de lokala förutsättningarna bör underlaget också beakta nationella och regionala trender.

b) Denna kunskapssammanställning bör redovisas på lämpligt sätt för såväl politiken som tjänstemannaorganisationen och utgöra en grund för hur det fortsatta arbetet bör bedrivas.

c) I ett kortare perspektiv bör kunskapsunderlaget kunna bidra i styrelsens och nämndernas pågående arbete liksom i det utvecklingsarbete som sker inom den centrala ledningsgruppen.

d) I ett längre perspektiv bör frågan hanteras strategiskt. Hur detta ska organiseras liksom hur formerna för detta strategiska arbete ska bedrivas bör bli föremål för beslut längre fram under processen. När man kommit så långt kan det också vara lämpligt att fundera på en målsättning för det fortsatta arbetet liksom behovet av att avsätta resurser och tid för detsamma.

3.    
Att överlämna Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Markaryds Folkhögskola till kommunfullmäktige för kännedom.

4.    
Att överlämna en slutredovisning av projektet Pågatåg Nordost till kommunfullmäktige för godkännande.

5.    
Att anslå 80 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för att täcka hyreskostnader under år 2016 för ett integrationsprojekt gemensamt med Arbetsförmedlingen.

6.    
Att avge yttrande över betänkandet ”Energiskatt på el”.

7.    
Att inte ha något att erinra mot länsstyrelsens förslag till nya länstal och kommuntal avseende flyktingmottagning under år 2016.

8.    
Att notera information om den aktuella flyktingmottagningen i Markaryds kommun samt kommunens medverkan i Entreprenörsregionen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar socialchefen och redogör för den aktuella situationen vad gäller flyktingmottagandet inom kommunen. Ifråga om ensamkommande barn finns f n 37 inskrivna för utredning samt 9 med permanent uppehållstillstånd. Solhäll togs i drift veckan innan jul, men boendet på Fyrklövern är fortfarande i drift eftersom det är osäkert hur den fortsatta tillströmningen kommer att utveckla sig. Inflödet har minskat väsentligt den senaste månaden, sannolikt till följd av de nationella åtgärder som vidtagits samt vädersituationen.

På evakueringsboendet i f d Hagaskolan finns f n 55 personer placerade. Rutinerna börjar ”sätta sig”. Fyra personer har flyttats från boendet av Migrationsverket. Nuvarande avtal om evakueringsboende gäller till och med 2016-04-30. Engagemanget från civilsamhället har varit bra.

Sammanlagt under 2015 kom det 210 nyanlända till kommunen genom egen bosättning. 15 personer anvisades utifrån gällande avtal med Migrationsverket. 


Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar