söndag 7 april 2013

KD i Markaryd föreslår projekt för fler i arbete

Vid den kommunpolitiska debatten 2013-03-27 aviserade Kristdemokraterna med stöd av de övriga Allianspartierna att man hade för avsikt att initiera ett projekt ”Rätt till arbete” i syfte att motverka arbetslöshet och utanförskap. Bakgrunden till detta förslag är ett behov att på ett mer kraftfullt sätt möta det senaste årets ökning av antalet arbetslösa i kommunen.

Under 2012 var det, enligt de uppgifter kommunen har, endast sex personer i kommunen som varslades. Utbetalningen av försörjningsstöd (socialbidrag) minskade under 2012 med 2,5 mkr eller 28 %! Ändå ser vi en ökning av antalet arbetslösa, framför allt på ungdomssidan, vilket är alarmerande! Att situationen är än värre i många andra kommuner är inget försvar.

Redan under 2012 tog undertecknad initiativ till överläggningar mellan Arbetsförmedlingen, kommunstyrelsen och socialnämnden om hur vi gemensamt ska kunna möta denna ökning. Dessa överläggningar pågår alltjämt.

Kommunfullmäktige har 2012-10-25, § 135, bifallit en motion från Ingegerd Lenander (KD) och Yvonne Takvam (KD) som innebär att personer med försörjningsstöd i betydligt större utsträckning ska delta i kompetenshöjande åtgärder. Resultatet så här långt har inneburit studiebesök i syfte att lära mer om den s k Landskronamodellen och socialnämnden ska återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som kan komma ifråga.

Från Alliansens sida tycker vi det är angeläget att gå från ord till handling! Därför föreslår vi att arbetet mot arbetslöshet och utanförskap ska intensifieras i ett nämndsövergripande projekt med namnet ”Rätt till arbete”.

Genom projektet ”Rätt till arbete” vill vi att kommunen tar på sig en drivande roll för att alla aktörer som jobbar med arbetsmarknadsfrågorna ska dra åt samma håll. Rätten till arbete finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och, oavsett vem som har det formella ansvaret för de olika åtgärderna, har vi inte råd att se ungdomar, nyanlända eller andra vara utan arbete eller andra kompetenshöjande åtgärder som bidrar till att öka anställningsbarheten.

Som näst största arbetsgivare i kommunen och med den bredd av olika uppgifter som kommunen svarar för finns det stora möjligheter att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Markaryds Samordningsförbund erbjuda fler praktikplatser, anställa fler personer via anställningsstöd, instegsjobb, nystartsjobb mm.

Inom projektet ”Rätt till arbete” vill vi att förvaltningarna får i uppdrag att vidta åtgärder som innebär att bland annat följande mål ska uppnås under innevarande och påföljande år:

  • Tydligare krav på kompetenshöjande åtgärder för att öka anställningsbarheten
  • Försörjningsstödet, och framför allt tiden som man är beroende av försörjningsstöd, ska minska
  • Arbetslösheten ska minska
  • Tydligare krav på kombinerad SFI-undervisning och praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd för våra nyanlända
  • Månadsvis redovisning till KSAu av vidtagna åtgärder inom respektive nämnd samt resultatet därav
  • Kommunen blir den pådrivande parten och KSAu får samordningsansvaret mellan förvaltningarna

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom projektet ”Rätt till arbete” och att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att samordna insatserna i projektet med kommunchefen som ansvarig tjänsteman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar