måndag 22 april 2013

Förslag till uppgörelse om Golfresort i Traryd

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun kommer på torsdag, den 25/4, att ta ställning till att kvitta den bankgaranti som tidigare ställts ut av DK-Nordic Fastigheter AB mot att hela det ca 230 hektar stora området övergår till kommunens ägo. Därmed har ytterligare ett kapitel om en golfresort i Traryd avslutats.
 
Det är naturligtvis tråkigt att detta jätteprojekt, åtminstone i den här tappningen, inte kom att genomföras. Men tack vare ett, för Markaryds kommun, mycket fördelaktigt exploateringsavtal har inte bara kommunens skattebetalare hållits skadeslösa utan kommunen erhåller ett mycket stort markområde som nu ligger öppet för exploatering av Markaryds kommun eller någon utomstående intressent. Detta måste betraktas som det näst bästa alternativet efter den planerade exploateringen.
 
Markaryds kommun har inte, vilket många fortfarande tror, satsat några skattepengar i själva projektet. Det danska bolaget har stått för alla kostnader. Det enda kommunen skulle ha gjort är att dra fram teknisk försörjning till området, liksom att se till att vattenverk och reningsverk skulle ha kapacitet för utbyggnaden.
 
 
Bakgrund
 
Markaryds kommun tecknade 2008 ett exploateringsavtal med DK-Nordic Fastigheter AB.  Avtalet avsåg etablering av ”Golfresort Traryd” med  planerad byggnation med högst 550 bostäder, en 18-håls golfbana och serviceanläggningar.
 
I avtalet ingick att bolaget skulle utge ett infrastrukturbidrag till kommunen för erforderliga investeringar utanför detaljplanelagt område föranledda av exploateringen.
 
Som säkerhet för exploateringsavtalets rätta fullgörande förband sig bolaget att till kommunen överlämna en bankgaranti i Eik Bank A/S om 15 600 000 kronor. Kommunen godtog samtidigt att nedsätta säkerheten med 5 200 000 kronor efter varje delbetalning av infrastrukturbidraget.
 
Bolaget betalade under 2009 ut 5 200 000 kronor som en första delbetalning på infrastrukturbidraget. Kommunen nedsatte då sin säkerhet via bankgarantin i motsvarande grad. Den omskrivna bankgarantin blev då på 10 400 000 kronor.
 
Delbetalningen av infrastrukturbidraget användes av kommunen för att öka kapaciteten vid Kvarnaholms reningsverk.
 
I samband med den danska bankkrisen övertog den danska statens bolag, Finansiel Stabilitet A/S, den av Eik Bank A/S utfärdade bankgarantin.
 
Bolaget gick i konkurs i februari 2011 och driften togs över av en konkursförvaltare. Det är nu aktuellt att slutföra konkursen och i det sammanhanget har kommunen åberopat sin säkerhet i form av bankgarantin.
 
Efter förhandlingar har ett avtal arbetats fram mellan kommunen och Finansiel Stabilitet A/S där Finasiel Stabilitet A/S förbinder sig att erlägga full kontant betalning om 10 400 000 kronor. Avtalet är dock villkorat av att kommunen köper fastigheterna Tovhult 1:7 m.fl. från DK-Nordic Fastigheter AB i konkurs, genom dess konkursbo. Det innebär att Markaryds kommun erhåller ett ca 230 hektar stort markområde, detaljplanelagt och klart för byggnation av bostäder, fritidsanläggningar mm.
 

2 kommentarer:

  1. Måtte någon driftig entreprenör ta över detta stora, fina projekt. Jag tycker det finns alltför få golfbanor i den regionen och det kan bli ett lyft för hela regionen om allt görs rätt. Det får inte bli för lyxigt och överdådigt, det ska inte vara som Bro Hof eller PGA i Bara, utan något för vanligt folk. Då kan det lyckas.

    SvaraRadera
  2. Vi kommer naturligtvis att överväga och undersöka alla tänkbara alternativ för att området ska nyttjas på ett så positivt sätt som möjligt.

    SvaraRadera