lördag 23 december 2017

Uppmaning från Hallandsposten till politikerna i Halland: "Släpp handbromsen!"

Nästa hela ledarsidan i dagens Hallandsposten ägnas åt det som för alla är en självklarhet - att trafikera en fullt fungerande och modern järnväg med tåg. "Uppmaningen till Carl Fredrik Graf, Elisabeth Babic och Region Halland är enkel: Släpp handbromsen och börja arbeta för att få igång persontrafiken mellan Halmstad och Markaryd så fort som möjligt", skriver redaktören Mattias Karlsson.

Det tragiska är att Region Halland villkorat alla förutsättningar för en trafikstart och håller fast vid sina ensidiga krav oavsett vad övriga kommuner, regioner och trafikhuvudmän tycker och vill. Den part som vill minst, bestämmer mest.

Så här skri
ver regionala tillväxtnämndens ordförande Dag Hulterfors (M) i förordet till det nyligen antagna regionala trafikförsörjningsprogrammet:
"Förutom att vi med full kraft ska fortsätta att utveckla trafiken utmed kusten, på Västkustbanan och med busstrafik, planerar vi nu för förbättringar av tågtrafiken inåt landet, bland annat genom satsningar på Markarydsbanan och Viskadalsbanan. Detta förutsätter dock att vi blir överens med alla berörda parter."


Förutsättningen är alltså att alla andra parter ska tycka precis som Halland. Men det kanske är demokrati à la Hulterfors (M) och majoriteten i Halland?

Det står dock utom allt tvivel att en sådan syn på samarbete aldrig kommer att vara positiv för den part som ensidigt driver sina krav utan respekt för vad andra tycker och vill. I det avseendet talar såväl erfarenheten som historien sitt mycket tydliga språk.

1 kommentar: