fredag 30 maj 2014

Fritidsgården till KCM:s P-byggnad
För en vecka sedan startade rivningsarbetena av den gamla Hunehallen där även fritidsgården i Markaryd varit inrymd. Nästa höst kommer en helt ny idrottshall att stå klar men redan då höstterminen 2014 startar, kommer fritidsgården "Underground" att ha flyttat in i den s k P-byggnaden vid KCM.

Utbildnings- och kulturnämnden har, efter en ganska lång process, kommit fram till att detta är det bästa alternativet för verksamheten. För att fatta det här beslutet har man utrett olika alternativ, inte minst vad gäller möjligheten att placera en fritidsgård i den gamla Hagaskolan som stänger om två veckor i samband med att verksamheten flyttas till den helt nybyggda Höjdenskolan.

Ett stort antal ungdomar har involverats i processen som började för ett par år sedan. Då hölls en framtidsverkstad med ett stort antal ungdomar och intresserade föreningar. Redan vid detta tillfälle var intresset för P-byggnaden stort, eftersom byggnaden redan hade en utformning som gör att den utan kostsamma ombyggnationer är lämplig för många av de verksamheter som ska inrymmas i fritidsgården. I ett senare skede har även Ungdomsinskottet involverats och kommit fram till samma slutsats.

Vad händer då med Hagaskolan? I överläggningar med pensionärsorganisationerna har det framkommit önskemål om bostäder i centralt läge och då har en skolbyggnad, ombyggd till lägenheter, kompletterat med ett antal marklägenheter i samma kvarter, alltmer framstått som ett tydligt önskemål. Av den anledningen har en planändring påbörjats och kontakter tagits med olika byggföretag för att diskutera dessa möjligheter.

Frågan har, efter en ganska omfattande medborgerlig förankring, behandlats i ansvariga nämnder och i kommunfullmäktige och hanterats i full enighet. Åtminstone fram till i slutet av april, då Miljöpartiets lokala språkrör motionerade om att en utredning skulle göras för att se om fritidsgården skulle kunna placeras i Hagaskolan. Detta trots att Miljöpartiets enda ledamot i kommunfullmäktige så sent som i november ställde sig bakom kommunfullmäktiges uppdrag att just utreda denna sak. Minnet är uppenbarligen kort hos denne MP-ledamot som i april i år motionerade om en utredning som redan var genomförd.

Motionen behandlades dock snabbt och avslogs vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige i tisdags, den 27 maj. Samtliga ledamöterna stod bakom förslaget, utom miljöpartisten som reserverade sig mot beslutet.

I dagens Smålänningen får vi en något annan vinkling av journalisten Leif Lundström, som i vanlig ordning lyfter fram miljöpartiets ledamot och ger denne en dignitet som långt ifrån motsvarar det väljarstöd som miljöpartiet för närvarande har. Lundström påstår felaktigt att det är kommunen som ska bygga lägenheter och av den medborgerliga förankring som föregått ärendet, får läsaren inte veta någonting.

Att sedan miljöpartisten ägnade en del av sitt inlägg till att styrka sin uppfattning i frågan med ganska grumliga argument om en fritidsgårds placering i närheten av ett boende för ensamkommande flyktingbarn återges inte alls av tidningen. Dessa påståenden satte dock igång en debatt där flera partiföreträdare ifrågasatte MP-ledamotens motiv, men detta väljer Lundström att inte redovisa. Jag kan bara rekommendera var och en att lyssna till webbutsändningen från sammanträdet, vilken inom kort går att ta del av via kommunens hemsida, och sedan jämföra vad som verkligen sades på sammanträdet med det som redovisas i tidningen. Bilden av miljöpartiets lokala språkrör, och vilken värdegrund denne person lutar sig mot, framstår då med all sin tydlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar