torsdag 19 maj 2011

Detaljhandeln viktig för ett levande centrum

Det är inte lätt för detaljhandeln att överleva i en liten kommun och tätort som Markaryd. Konkurrensen är hård. Mycket av detaljhandelns sortiment säljs i större varuhus och många väljer att åka iväg för att handla i de stora köpcentrumen i Halmstad och Helsingborg. Till detta kommer torghandeln som konkurrerar bl a med mycket låga omkostnader. Därför är frågan om torghandelns omfattning i relation till den lokala handeln betydligt mer komplicerad än den partsinlaga som Smålänningen återigen ägnar sig åt i dagens tidning.

Vi får in många synpunkter med önskemål om att kommunen aktivt ska hjälpa till för att utveckla centrum och den lokala handeln i Markaryd. På senare år har flera affärer försvunnit och många har uttryckt en oro över att det finns för många affärslokaler som gapar tomma i centrum. Denna utveckling måste man som ansvarstagande politiker ta på allvar.

Jag vet vem som kommer att ställas till svars om kommunen skulle låta bli att agera för att ta initiativ till åtgärder för att detaljhandeln i Markaryd ska kunna finnas kvar. De handlare som har sina affärer öppna och tillhandahåller service till markarydsborna – inte en dag – utan 5-6 dagar i veckan har helt andra förutsättningar för sin verksamhet än torghandeln.

Ett levande centrum är av stor betydelse för upplevelsen av ortens attraktivitet. Förutsättningarna för den lokala handelns överlevnad är, som jag ser det, viktigare än en tillfälligt anordnad torghandel, som riskerar att slå ut delar av den lokala handeln. Den utvecklingen gynnar inte kommunens invånare. Aktivitet på torget uppväger heller inte tomma affärslokaler och svarta skyltfönster. De flesta torghandlarna varken bor eller betalar skatt i kommunen.

Kommunens hittillsvarande bestämmelser har, vid en jämförelse med omkringliggande kommuner, visat sig vara mycket generösa vad avser såväl avgifter som upplåtelsetider. Idag är det t ex möjligt att bedriva torghandel i Markaryd 7 dagar i veckan!

Under hösten 2010 har jag, tillsammans med näringslivschefen, vid ett flertal sammankomster med den lokala handeln diskuterat hur kommunens regelverk skulle kunna utformas för att uppfattas som mer konkurrensneutralt.

Det förslag som nu läggs fram innebär att torget i Markaryd kommer att vara öppet för torghandel två dagar i veckan, tisdag och fredag, mellan kl. 08-16. I stort sett samma villkor som gäller för torghandeln i våra grannkommuner.

Detta bedömer jag som en rimlig avvägning för att kunna kombinera de olika intressen som finns på ett sätt som kan kännas acceptabelt, både för den lokala handeln och för torghandeln. Något som långsiktigt även gynnar kommuninvånarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar