onsdag 24 augusti 2016

Varsamhetsbestämmelser för "Gula huset" föreslås i reviderat planförslagFörra måndagen beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Markaryd i full enighet att godkänna samrådsredogörelsen över de 23 inkomna yttrandena över förslaget till ny detaljplan för Kv Folkskolan. Man godkände också det reviderade förslaget till ny detaljplan för området. Handlingarna kommer nu återigen att ställas ut för granskning och det blir möjlighet att på nytt lämna synpunkter på det nya förslaget.

Om man läser handlingarna, kan man se att nämnden har tagit intryck av de inkomna synpunkterna och tagit till sig många av de förslag som inkommit.

I samrådet framkom bland annat att "Gula huset" bör inkluderas i det kulturhistoriska byggnadsskyddet samt att skola, bostäder och centrumanvändning bör utökas och tillåtas i större delen av området för att säkra flexibiliteten. Det inryms även möjlighet att bygga trygghetsboenden i kvarteret.

Dessa synpunkter har nämnden tagit till sig och, förutom Hagaskolan, föreslås nu även att "Gula huset" ska skyddas med varsamhetsbestämmelser. Därmed ges möjlighet till att huset även fortsatt bevaras. Något annat har aldrig diskuterats i planarbetet, men nu tydliggörs denna ambition och det skrivs in i planbeskrivningen att vid all typ av ändring exteriört bör kontakt tas med sakkunnig inom området byggnadsvård för att vissa specificerade punkter ska beaktas vid renovering eller ombyggnad. En förändring helt i linje med synpunkterna från flera yttranden.

Även flera andra synpunkter har tillgodosetts, t ex föreslås det bli möjligt att bygga bostäder utmed hela Hagagatan vilket tillgodoser behovet av fler trygghetsboenden. Det blir också möjligt att erbjuda moderna och centrala samlingslokaler genom markanvändningen "Centrum" i större delen av kvarteret. Stor hänsyn har också tagits till en god miljö med rekreationsområden. Genom att i en detaljplan peka ut en byggnad (i det här fallet Hagaskolan och "Gula huset") som särskilt värdefull och skydda den med varsamhetsbestämmelser, ges en tydlig anvisning för politiker och tjänstemän då bygglovsfrågor kan komma upp i ett senare skede. Det innebär också en väsentlig information till fastighetsägaren om vad som förväntas för att t ex hålla byggnaden i ett gott skick.

Förhoppningsvis ska detta besked i det nya planförslaget tillgodose önskemålen om "Gula husets" bevarande för framtiden. Planhandlingarna kommer nu att skickas ut och de kommer också att gå att ladda ner från kommunens hemsida och det blir än en gång möjligt att lämna yttranden.

Min uppmaning till alla intresserade är att gå till källan och ta del av informationen i det nya planförslaget och ge synpunkter på detsamma. Den redovisning som man kan läsa om i Smålänningen idag är delvis felaktig, långt ifrån fullständig och syftar inte alls till att spegla innehållet i planförslaget, utan har bara som syfte att skapa fortsatt oro. Vilket syfte Smålänningen har med en sådan journalistik kan var och en själv reflektera över.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar