torsdag 28 november 2013

Alliansens budget för 2014 antagen!

Så är då budgeten för 2014 klubbad för Markaryds kommun. Samanfattningsvis kan sägas att Alliansens förslag från kommunstyrelsen röstades igenom i stor enighet, vilket innebär att även oppositionen ställde sig bakom förslaget med några få undantag. Den allmänpolitiska debatten kom mest att handla om rätten till valfrihet inom olika verksamheter och om kvaliteten i äldreomsorgen.
  
Alliansens budget har ett tydligt barn-, ungdoms- och äldreperspektiv och vi tydliggör hur angeläget vi anser det vara att sätta brukaren och kommuninvånarna i centrum.
  
Vad innehåller då Alliansens budgetförslag som fullmäktige klubbade ikväll? Här kommer ett axplock av besluten: 
 • Utökad bemanning inom särskilt boende och hemtjänst. Det blir 7,5 nya tjänster inom särskilt boende och 2,25 nya tjänster inom hemtjänsten.
 • Ett klart och tydligt besked från Alliansen att vi kommer att bemanna inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten utifrån det behov som finns - inte utifrån statiska bemanningstal.
 • Ökade resurser till LSS-verksamheten. Verksamheten på Vattnadalen, vår korttidsvistelse för barn, utökas med 1,5 tjänst. Anskaget till personlig assistens utökas liksom för placeringar i annan kommun.
 • Utökad ram till individ- och familjeomsorgen för att täcka kostnaderna vid placeringar av barn och unga. Vi utökar med en tjänst som familjehemssekreterare för att möta nya lagkrav.
 • Krav på motprestation genom kompetenshöjande insatser för personer som uppbär försörjningsstöd.
 • Inom ramen för arbetsmarknadsprojektet "Rätt till arbete" kommer vi att kräva och vara pådrivande i arbetet för att se till att Arbetsförmedlingen ställer krav på att våra nyanlända deltar i SFI och organiserad verksamhet 8 timmar/dag.
 • Fritidspeng införs som stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer.
 •  En uteplats byggs för de boende på andra våningen på äldreboendet Sjögården.
 • Utökat anslag till musikskolan.
 • Utökat anslag till att genomföra kultursatsingar enligt den antagna kultur- och biblioteksplanen.
 • En allvädersbana för friidrott mm på Strömsborg i Strömsnäsbruk.
 • En uppgradering av skateparken i Strömsnäsbruk.
 • Mindre barngrupper i förskolan. Antalet barn i förskolan beräknas minska de närmaste åren motsvarande en hel förskoleavdelning. Det påverkar inte personalen, vilket innebär att det successivt blir färre barn på antalet vuxna inom förskolan.
 • Sommarskola för elever som inte nått målen.
 • Ökat anslag för arbete med Barnkonventionen.
 • Ökad undervisingstid i matematik.
 • Bort med kommunala särkrav vid byggnadslov!
 • Tillsynen vid miljö- och hälsoskydd ska enbart debiteras med timavgift det år tillsynen äger rum.
 • Tydligare krav på miljö- och byggnadsförvaltningen att ge tydliga, klara besked, en god service och ett gott bemötande.
 • Fortsatt satsning på attraktiva centrummiljöer.
 • Bredbandssatsningen på fiber kommer att intensifieras.
 • Hunehallen rivs och ersätts med en ny idrottshall som dessutom kommer att innehålla lokaler för hoppgrop och dans, lärararbetsrum och föreningslokal.
 • Nytt golv och vikvägg i Sparbankshallen.
 • Höjdenskolan etapp 2 slutförs.
 • Fortsatt renovering av Strömsnässkolan.
 •  
Detta är bara ett axplock av de beslut som ingår i budget för 2014. Alliansens förslag innebär att vi tar ett ansvar för den kommunala ekonomin. Den kommunala skattesatsen kommer att vara oförändrad, 21,00 kr. Vi kommer att arbeta för att göra en bra kommun ännu bättre. Jobben och ett starkt näringsliv som ger människor sin utkomst är prioriterade områden, eftersom det är där de resurser skapas som vi behöver för att finansiera välfärden. Vi står för ansvarsfullhet och måttfullhet!

Alliansen i Markaryd kommer att fortsätta värna människors frihet och rätt att så långt möjligt själva få bestämma hur man vill ordna sin vardag, vilken barnomsorg man väljer eller vilken utförare man som gammal eller funktionshindrad väljer för den service och omvårdnad man erhåller.

Här går en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och socialdemokraterna. Oppositionsrådet Joakim Pohlman kunde i sitt andra inlägg inte formulerat det bättre: "Här tycker vi inte lika, Bengt Germundsson och jag. Jag tycker vi ska begränsa människors rätt att välja själv!"

Hu jeda mig om detta blir en verklighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar