tisdag 12 november 2013

Ny idrottshall ersätter gammal Hunehall

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att projekteringen av en ny idrottshall ska fortsätta i huvudsak i enlighet med den programhandling som tagits fram av arkitektfirman Tengbom. Miljö- och byggnadsnämnden får också i uppdrag att ändra detaljplanen i enlighet med förslaget. I och med att en ny idrottshall kommer att ersätta den gamla Hunehallen inleds slutfasen av den omfattande satsningen ”Framtidens skola” som pågått i Markaryds kommun under två mandatperioder. Lokalmässigt omfattar projektet nya lokaler för gymnasieskolan, tre nya skolbyggnader på Höjdenområdet, renovering av matsalar och lektionssalar, en omfattande renovering av Strömsnässkolan och en ny idrottshall.

Av den övergripande utredning som förelades kommunfullmäktige i maj 2012, framgick att Hunehallen uppvisar stora brister. Den nuvarande Hunehallen, som stod klar 1967, är energimässigt mycket dålig med minimal isolering. Taket saknar i princip isolering och är av dålig kvalitet, ledningsstammarna är mycket dåliga liksom våtrumsbeklädnaden i duschrum och toaletter. Vidare uppfyller byggnaden inte dagens tillgänglighetskrav.

En fördjupad analys har visat att det bästa alternativet utifrån givna förutsättningar gav vid handen att det är ekonomiskt bäst att bygga en helt ny idrottshall på samma plats vilken ersätter nuvarande Hunehallen, som rivs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En förprojektering har därför genomförts under hösten 2013 vilket resulterat i en programhandling daterad 2013-11-08 med ett förslag till en ny idrottshall inklusive omgivande markarbeten. Under förprojekteringen har synpunkter inhämtats från politiska nivån, skolledningen, berörd personal, fackliga organisationer, skyddsombud, föreningslivet, ungdomsinskottet samt via förslagsfunktionen på hemsidan. Dessa synpunkter har noga bedömts, avvägts och så långt möjligt tillgodosetts om de bedömts vara relevanta, vilket innebär att kompletteringar gjorts i form av en ca 260 m² stor utbyggnad inrymmande bl a hoppgrop och danslokal, lärararbetsrum och lärosal/klubbrum samt en inglasad entréhall om ca 105 m².

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 finns redan anvisat 24 milj kr för en ny idrottshall. Detta belopp är baserat på en grov bedömning av vad det skulle kosta att renovera Hunehallen till modern standard. Som jämförelse har också referensobjekt studerats för att få en uppfattning om hur en nybyggd idrottshall skulle kunna se ut till motsvarande kostnad. Det senare skulle innebära en idrottshall med betydligt lägre standard och funktion.

Kommunstyrelsen har i samband med budgetberedningen 2013 därför gjort bedömningen att en ny idrottshall med motsvarande funktioner som inryms i den nuvarande hallen kommer att bli något dyrare än redan anvisade medel. Det ovan redovisade tillvalet liksom det faktum att vid byggnation idag ska tillämpas Boverkets byggregler enligt BBR20, innebärande högre konstruktionskrav för att motstå ras och brand, innebär ökade kostnader. Vidare tillkommer kostnader för rivning av befintlig hall samt markarbeten runt den nya hallen. Sammantaget bedöms därför det ekonomiskt bästa alternativet vara en nybyggnation, vilket långsiktigt tillgodoser verksamheternas och föreningarnas behov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är angeläget att så långt möjligt beakta framtida utveckling och behov, inte minst med tanke på att en ny idrottshall ska fungera under många år framöver. Alliansen kommer därför att vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november att anslå 20 milj kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 och 14  milj kr år 2015 för fortsatt projektering, efterföljande rivning av nuvarande hall samt uppbyggnad av en ny idrottshall i huvudsak i enlighet med programhandlingen daterad 2013-11-08. Vidare anslås 4,5 milj kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2016 för återstående markarbeten runt den nya idrottshallen.

 

4 kommentarer:

 1. Bra att rätt beslut äntligen har fattats och att man valde att bygga nytt. Alla berörda föreningar i Markaryd har dock ej fått lämna synpunkter vilket jag tycker är lite tråkigt. Håller dock tummarna att vi får en hall som har förutsättningar för flera inomhussporter även om dessa sporter inte finns på orten just idag. Med andra ord att hallen byggs för framtidens behov.

  SvaraRadera
 2. Jo, alla har haft möjlighet att lämna synpunkter. Om någon inte blivit kallad har det via kommunens hemsida och media tydligt framgått hur man kan lämna synpunkter och önskemål på utformningen av den nya hallen. Har man missat det är det inte kommunens fel.

  Med en ny idrottshall och med en renoverad Sparbankshall torde det finnas plats för de flesta föreningar.

  SvaraRadera
 3. Ja vad bra att ni kan satsa så mycket pengar på en gymnastikhall men när det kommer till jobb då har kommunen inte råd att anställa! och så vill man inte änns bo kvar i Markaryd för det är så värdelöst inom jobbsektorn!

  SvaraRadera
 4. Att kommunen inte skulle ha råd att anställa är ju ett ganska befängt påstående. Personalkostnaden för kommunens drygt 800 tillsvidareanställda personal uppgår till drygt 370 miljoner kr. Varje år, år ut och år in! Det innebär att kommunen lägger tio gånger så mycket på personalkostnader som det kostar att bygga en ny idrottshall. Varje år!

  Mellan 1996 och 2011 har antalet sysselsatta i Markaryds kommun ökat med 15,3 %, från 4 521 till 5 212. Det innebär således att vi har nästan 700 fler arbetstillfällen idag i kommunen än för 15 år sedan.

  Detta är en nettoökning och då kan man betänka att det under samma period försvunnit ca 125 arbetstillfällen i samband med Smurfits nedläggning samt 211 arbetstillfällen genom nedläggningen av Transcom.

  Ditt påstående att det skulle vara ”värdelöst inom jobbsektorn” tyder således på viss okunnighet. Drygt 5 200 är sysselsatta på olika jobb Markaryds kommun, vilket är ungefär 1000 fler än i grannkommunen Örkelljunga som är ungefär lika stor som Markaryd.

  Så att det skulle vara så ”värdelöst” i Markaryd håller jag definitivt inte med om!

  SvaraRadera