måndag 28 juni 2010

Smålänningen vägrar rätta uppenbara lögner?

Eftersom Smålänningen inte tycks vilja ge plats för en rättelse av uppenbara lögner och felaktigheter i sin artikel om Bolmentunneln den 23 juni, publicerar jag mina kommentarer här på bloggen.

1) Smålänningen får det att låta som om jag skulle driva frågorna om detaljplaner, riksintresse och otillåten bortledning av grundvatten i egen sak. Allt jag gjort är på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag, vilket framgår tydligt av det interpellationssvar jag redovisade i fullmäktige onsdagen den 23 juni och som såväl skribenten som tf redaktionschefen m fl tagit del av. Innehållet i detta svar har tidningen valt att inte publicera någon del av.

2) Smålänningen har fått se allt underlag i de här ärendena och vet vad som är sant och rätt. Mot bättre vetande släpper man ändå igenom en partsinlaga och försvarar detta med att jag tidigare fått möjlighet att ge uttryck för mina synpunkter. För min del trodde jag nog att Smålänningen ägnade sig åt granskande journalistik. Ser man bara som sin uppgift att förmedla olika parters argument är situationen betydligt värre än jag befarat. Då har Smålänningen i själva verket reducerat sin betydelse som oberoende och granskande tidning till att bli rena skvallerblaskan.

3) Det är Sydvatten som har överklagat kommunens detaljplaner och länsstyrelsen som upphävt dem. Detta trots att kommunen föreslagit vattenskyddsområde, omfattande planbestämmelser, täta diken, tät asfalt samt en mängd andra åtgärder för att förhindra en negativ påverkan på tunneln. Och så skriver Smålänningen att ”kommunledningen vägrade samarbeta”.

4) Ändå drar sig Sydvattens VD inte det minsta för att säga att det är just detta som Sydvatten föreslagit. Detta är inget annat än ren och skär lögn! Sydvatten har, precis som länsstyrelsen, under hela planförfarandet motsatt sig alla skyddsåtgärder i området som kommunen föreslagit. Inga åtgärder och inget skydd har varit tillräckligt, utan hela agerandet från Sydvatten och länsstyrelsen har gått ut på att området inte ska få användas. Allt detta vet också Smålänningen, som ändå väljer att helt okritiskt låta Sydvattens VD föra fram sina lögner.

5) Smålänningen skriver att det ”inte var så lysande att etablera miljöfarlig verksamhet i området”. Denna lögn drar sig Sydvattens VD inte ens för att skriva i bolagets årsredovisning från 2008. Nej, det har det aldrig varit tal om och det är ju därför kommunen föreslog vattenskyddsområde och bindande planbestämmelser.

6) ”Vi kommer aldrig att medverka till en lösning som gör det möjligt för Markaryds kommun att använda marken kring Bolmentunneln!” Så avslutade Sydvattens VD vårt besök på huvudkontoret i Malmö den 27 november 2008. Med de orden lämnade jag, förre kommunchefen, miljöchefen och vår jurist Sydvattens styrelse och sedan dess har bolaget undvikit all dialog med oss.

7) Kommunen har, på eget initiativ, i sina detaljplaner infört alla de skyddsåtgärder som Sydvattens VD påstår sig ha föreslagit. Man kan ju fråga sig varför Sydvatten ändå överklagat våra detaljplaner inkluderande alla dessa skyddsåtgärder när man nu påstår att det var just detta man ville få in i detaljplanerna?

8) Anklagelsen att jag skulle tagit mig in på en arbetsplats är helt gripna ur luften. Däremot har jag fått bilder från besökare och entreprenörer som varit nere i tunneln på inbjudan av Sydvatten och som förvånats över bolagets ansvarslösa hantering av petroleumprodukter, fordon, farliga ämnen och annan verksamhet inne i själva tunneln.

9) Den enda plats jag besökt är Tannsjövägen, där en dieseltank stod uppställd intill ett öppen ventilationsschakt 5 m från allmän väg utan att vara inhägnat eller skyltat. Sådana här schakt finns det för övrigt en stor mängd av utmed hela tunnellinjen och den som vill orsaka skada för vattenförsörjningen kan lätt göra detta via dessa öppna schakt.

10) Av någon anledning tog man bort denna dieseltank omedelbart efter vår anmälan den 3 maj om miljöfarlig verksamhet.

11) Det är inte mitt fel att Miljödomstolen den 26 februari 2010 konstaterat att Sydvatten saknar tillstånd att leda bort omfattande mängder grundvatten (c:a 6 miljoner m³/år sedan tunneln togs i drift 1987). Borde inte Sydvattens VD ha något ansvar för att se till att man har vederbörliga tillstånd?

12) Sydvatten har agerat hårt för att skydda sin undermåliga anläggning genom att ansöka om ett 2.000 meter brett riksintresse för vattenförsörjningen, det första i sitt slag i landet. Nu blev det, tack vare kommunens agerande, endast 30 meter. I sitt beslut påpekar Naturvårdsverket att kommunen och länsstyrelsen med stöd av riksintresset bör kräva att Sydvatten vidtar åtgärder för att göra sin anläggning säker. Detta kommer naturligtvis att kosta Sydvatten en del pengar, så jag kan förstå varför jag inte är populär i bolagets ögon.

13) Om Sydvattens VD skulle talat sanning i artikeln kan man ju fundera på varför Sveriges Kommuner och landsting (SKL) engagerat sig i frågan för att ge stöd till de sex kommunerna som berörs av Bolmentunneln.

14) Kommunens merkostnader för detaljplanerna är, så här långt, 414.818 kr.

15) Hanteringen av riksintressefrågan och det otillåtet inläckande grundvattnet har kostat oss 299.242 kr. Riksintresset har kommunen inte initierat, men tvingats hantera som remissinstans. Men den distinktionen och den redovisningen har Smålänningen valt att helt negligera.

Allt detta och mycket mer kan den som är läskunning själv få bekräftat i officiella och allmänna handlingar om man bara vill. Smålänningens journalister har vid flera tillfällen fått dessa handlingar och har följt ärendenas beredning och beslut, så man är väl medveten om vad som är sant eller falskt.


Ändå väljer Smålänningen att göra en partsinlaga utan att rätta till uppenbara felaktigheter. Så agerar en tidning som ser sig som ”det självklara alternativet”. Ja, uppenbarligen det självklara alternativet om sanningen inte ska få komma fram!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar