fredag 4 juni 2010

Med riksintresset kan vi börja ställa krav på Sydvatten!

Naturvårdsverkets ställningstagande att ange området med Bolmentunneln som riksintresse för vattenförsörjningen var väntat. Däremot kan man starkt ifrågasätta lämpligheten av att en statlig myndighet väljer att peka ut ett riksintresse som är det första i sitt slag under pågående juridisk prövning av lagligheten för det som ska skyddas. Dessutom utan att ta hänsyn till de hundratals markägare som yttrat sig i ärendet.

Naturvårdsverket har hanterat ärendet på ett mycket märkligt sätt, inte minst mot bakgrund av att Miljödomstolen i en dom i februari i år konstaterat att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort grundvatten utmed tunnelsträckningen. Det är bl a detta inläckande grundvatten som riksintresset avser att skydda.

Det är också märkligt att en statlig myndighet totalt struntar i de yttranden som hundratals markägare skickat in. Jag utesluter därför inte att de berörda kommunerna kommer att begära en prövning av Naturvårdsverkets handläggning och ställningstagande på förvaltningsrättsliga grunder.

Samtidigt kan man konstatera att Naturvårdsverkets ställningstagande på avgörande punkter skiljer sig från det ursprungliga förslaget från Sydvatten AB och länsstyrelserna, vilket är en stor framgång för de berörda kommunerna:

- Avgränsningen av riksintresset blir endast 30 meter i stället för de 2.000 meter som utgjorde det ursprungliga förslaget.

- Naturvårdsverket anger att riksintresset i första hand avser att skydda Bolmentunneln som anläggning.

- Naturvårdsverket konstaterar nu att framtida verksamheter kan komma att prövas om de påtagligt riskerar att skada riksintresset. Det handlar således om verksamheter som utgör en påtaglig risk, vilket Naturvårdsverket i MKB:n exemplifierar som miljöfarlig verksamhet eller ingrepp i marken som riskerar att skada tunneln rent fysiskt. Detta är en betydligt mildare skrivning än det ursprungliga förslaget.

- Med stöd av riksintresset kommer tillsynsmyndigheten att kunna ställa betydligt hårdare krav på Sydvatten AB vad gäller skyddet av den egna anläggningen t ex skalskydd och den, enligt Miljödomstolen, olagliga bortledningen av grundvatten. Den enda som idag bedriver verksamhet inom riksintresseområdet är Sydvatten AB.

- Naturvårdsverket har inte fattat ett beslut, utan enbart gjort ett ställningstagande. Därmed ges en möjlighet till juridisk prövning av framtida tillståndspliktig verksamhet i området, ytterst i Miljödomstolen, av kommande tillståndsärenden.

Naturvårdsverket konstaterar också att riksintresset inte på något sätt innebär en prövning eller ett godkännande av Sydvattens verksamhet, utan är endast en bedömning av det 30 meter breda markområdets nationella värde. Riksintresset ger, enligt Naturvårdsverket, inte heller någon som helst legitimitet åt den vattenverksamhet Sydvatten bedriver och som är föremål för pågående juridisk prövning

Den avgörande frågan blir därför utgången av Miljööverdomstolens eventuella prövning. Om inte Sydvatten AB har de tillstånd som krävs för sin verksamhet blir landets första riksintresse för vattenförsörjningen tämligen verkningslöst.
.

4 kommentarer:

 1. NVV:s formuleringar

  Här gäller det att detaljgranska NVV:s formuleringar.
  15m kan verka inställsamt, men kommer det att gälla i praktiken vid framtida bedömningar av markanvändningen? Knappast.

  ur MKBn:

  "Miljöbalkens bestämmelser om skydd för områden av riksintresse ska tillämpas såväl inom som utanför det utpekade riksintresseområdet. Utpekandet av området med Bolmentunneln som ett område av riksintresse kommer således att få betydelse för prövningar och planläggning överallt där den aktuella planen eller beslutet riskerar att påverka vattenkvaliteten och vattenkvantiteten i tunneln på ett sådant sätt att nyttjandet av tunneln påtagligt försvåras för driften av Ringsjöverket."

  "Att ett mark- eller vattenområde är av riksintresse innebär att det ska skyddas mot den påtagliga skada (påtagligt försvårande) som kan uppstå i samband med beslut om en förändrad markanvändning eller verksamhet, såväl inom som utanför det aktuella riksintresseområdet."

  SvaraRadera
 2. Helt riktigt, men 30 m är klart bättre än det ursprungliga förslaget på 2000 m. "Påtagligt försvåra" är också en skärpning mot tidigare skrivning.

  I lagkommentaren sägs om detta att ”endast sådana åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor negativ inverkan åsyftas”.

  Miljööverdomstolens ev prövning blir därför mycket betydelsefull. Om man betraktar inläckaget av grundvatten som olovligt vattenuttag, måste Sydvatten rimligen antingen täta tunneln (vilket torde minska hotbilden) eller ansöka om vattendom (vilket inte kommer att vara helt oproblematiskt).

  SvaraRadera
 3. MÖD:s utslag blir helt klart intressant. Kan måhända verksamhetsutövaren dra någon fördel av att NVV fem i tolv spottat fram beslut om riksintresse när MÖD ska göra sin bedömning?

  Jag ser farhågor om striktare tolkningar av riksintresse i framtiden. Vet man egentligen alltid vad begreppet "pågående markanvändning" innebär i praktiken? Är det "normalt" rationellt brukande av marken? Hur ser den definitionen ut om 10-20 år? Finns det utrymme för pågående verksamheter att utvecklas och rationaliseras på samma sätt som på platser som inte berörs av ett riksintresse? Om inte, hur görs en värdering på något som successivt hämmar ekonomisk tillväxt och rationellt brukande?
  NVVs remissvar ger fler frågor än svar tycker jag.

  Lite funderingar om begrepp och syfte med riksintresse:

  - DEFINITION
  "Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel."
  (wikipedia.org)
  eller
  "Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse."
  (boverket.se)

  Här används alltså begreppet Nationell synvinkel eller betydelse.


  - SYFTET MED UTPEKANDET (ur MKB)
  "Tunneln är av stor betydelse för vattenförsörjningen i regionen"
  (ur MKB för utpekande av området med Bolmentunneln som riksintresse för vattenförsörjningen 2010-05-24)

  Här har man istället valt begreppet Regionen. Borde man inte preciserat Regionen som Skåne eller Sydsverige? I annat fall kan Regionen tolkas som Öresundsregionen med stor potential att exportera vatten till annat land (t.ex. Danmark som för övrigt ligger i ett annat avrinningsområde). Man kan alltid fundera om det är rätt att rida på ett beslut om Nationellt riksintresse för att i förlängningen kunna exportera vatten till annat land. Det är ju ingen hemlighet att det finns planer på detta.

  SvaraRadera
 4. Vi verkar vara helt överens. Även om jag tycker NVV:s utpekande är ett steg framåt för kommunerna som berörs av riksintresset jämfört med det ursprungliga förslaget finns anledning att känna oro för utvecklingen. Den framtida vattenförsöjnngen kommer att lägga omfattande restriktioner kring alla vattenförekomster och vattentäkter, där har vi nog bara sett början.

  På samma grunder som du anför, har vi ifrågasatt om tunneln verkliigen är av nationellt intresse. Vi menar att den är regional i den meningen att den försörjer 14 skånska kommuner med råvatten. NVV har säkert andra tankar eftersom de benämner området 2*15 m som "ett område av nationellt intresse". Med stöd av detta utpekande kan man gå vidare och förklara liknande objekt, t.ex. tunneln mellan Göta älv och Delsjöarna i Göteborg, som riksintressanta.

  Däremot tror jag inte MÖD kommer att ta hänsyn till utpekandet i sin juridiska prövning. De vägledande domar som finns bl.a. från Hallandsåstunneln, där järnvägen är ett riksintresse, är ganska tydliga och det är ju till dessa Miljödomstolen hänvisat i sitt beslut. Samtidigt kan man aldrig vara säker, men juridiken är trots allt mer stringent än andra tolkningar.

  Du får gärna höra av dig till mig via telefon eller mail för en djupare diskussion. Jag utesluter inte vare sig en prövning av NVV:s handläggning eller en begäran om omprövning av beslutet och då kan kanske dina synpunkter vara en hjälp för oss.

  SvaraRadera