onsdag 2 april 2014

Utsedd av regeringen att utreda tandvårdsreformen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag är det officiellt att regeringen utsett mig till särskild utredare för att göra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Det ska bli spännande att på nytt få ta tag i ett utredningsuppdrag. Förra gången handlade det om att utreda skatteutjämningssystemet och nu blir det således tandvårdsreformen, till vilken jag har en viss koppling i mitt yrke som tandläkare. 
 
Utredningens syfte är bland annat att analysera hur systemet för det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet kan förbättras samt föreslå hur kunskapen om tandvårdsstödet kan öka bland de grupper där man vet att kännedomen är låg.
 
År 2008 reformerades tandvården med avsikten att förbättra tandhälsan i Sverige. Regeringen införde ett allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för att ge dem med stora tandvårdsbehov en möjlighet att få tandvård till en rimlig kostnad. Nu ska regeringen utvärdera tandvårdreformen för att se hur ytterligare förbättringar kan göras.
 
"Det är viktigt för oss att få kunskap om hur vi kan utveckla och förbättra reformen ytterligare", säger socialminister Göran Hägglund. "Undersökningar har visat att kunskapen om stödet är relativt lågt. Det finns också skäl att överväga om de olika stödnivåerna är utformade på bästa sätt."
 
Tandvårdsfrågorna är oerhört angelägna, inte minst genom att en god tandvård är av så stor betydelse för människors välbefinnande. Under de nästan 25 år jag arbetat som tandläkare har jag samlat på mig viss erfarenhet av hur tandvården fungerar och tror mig också ha tankar kring hur den skulle kunna förbättras. Samtidigt tror jag det är nyttigt att ha en viss distans, vilket också är fallet genom att jag under ett drygt decennium varit politiker på heltid.
 
Utredningens övergripande syfte ska vara att utreda om tillämpningen av det statliga tandvårdsstödet har varit ändamålsenligt i förhållande till vikten av god kostnadskontroll för staten och de två övergripande målen med tandvårdsstödet – att bibehålla god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov och att möjliggöra god tandvård för individer med stora tandvårdsbehov till en rimlig kostnad.
 
I uppdraget ingår att samråda med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan liksom med andra relevanta myndigheter och organisationer. Som stöd i utredningsarbetet kommer även ett sekreteriat med två personer att inrättas som jag kommer att få förfoga över som stöd i utredningsarbetet. Arbetet ska vara klart och redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2015.
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar