torsdag 24 april 2014

Årsredovisning 2013 för Markaryds kommun

På kommunfullmäktiges sammanträde ikväll kommer vi att behandla årsredovisningen för 2013. Här följer några axplock från den omfattande redovisningen. Som vanligt kommer vi att skicka ut publikationen "Året som gått" till alla hushåll i kommunen.
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till kommunens personal och politiker för ett mycket gott arbete under 2013. För tolfte året i rad kan vi redovisa ett positivt, ekonomiskt resultat. Överskottet år 2013 blev 10,8 miljoner kronor och detta efter en avsättning med 12,3 miljoner kr för sluttäckningen av Alandsköp. Därmed är hela den budgeterade kostnaden för sluttäckningen, 21 miljoner kronor, reserverad vilket innebär mindre risk för höjda avgifter för renhållningskollektivet i framtiden. Dessutom har vi gjort en avsättning med 2,4 miljoner kronor till ett tjugo år gammalt åtagande för visstidspensioner
 
Det positiva resultatet under de senaste åren beror i allt större utsträckning på ett positivt finansnetto och återbetalning i form av engångposter. Förra året kunde kommunen dessutom lösa in sin bankgaranti på 10,4 miljoner kronor från konkursboet efter golfresorten i Traryd. Genom ett väl utformat avtal kunde vi säkra hem totalt 15,6 mkr till skattebetalarna utan att kommunen lagt en enda krona på projektet. 
 
Markaryds kommun har en ekonomi som gjort det möjligt att finansiera delar av verksamheten genom att använda intäkter från finansförvaltningen. Genom att vissa delar av engångsposterna har kunnat reserveras i bokslutet för att täcka framtida kostnader, har vi också på sikt stärkt den kommunala ekonomin. Även verksamhetsmässigt är resultatet i huvudsak förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
 
Året har präglats av en stark framtidstro, vilket inte minst avspeglar sig i de omfattande investeringsprojekt som pågår. Efterlängtade projekt som den nya tågstationen med pågatågstrafik till och från Markaryd samt bowlinghallen har färdigställts och invigts, samtidigt som den omfattande satsningen på moderna och ändamålsenliga skollokaler fortsätter. Flera av dessa investeringar har gjorts till betydligt lägre kostnad än budgeterat eftersom vi lyckats besluta om dem i en tid då marknaden har efterfrågat den här sortens objekt. Såväl Höjdenskolan som den nya Hunehallen handlades upp till väsentligt lägre pris än budgeterat. Nya industriområden har färdigställts vilket möjliggjort för kommunens företag att expandera samtidigt som nya företag etablerat sig i kommunen.
 
Ser man till utfallet av det verksamhetsmässiga resultatet har styrelsen och nämnderna lyckats mycket väl med de uppgifter man har satt som mål att utföra. Det finns mycket intressant information att ta till sig i bokslutet om man vill fördjupa sig i alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa kvalitetsjämförelser ligger Markaryds kommun glädjande nog bland de bättre i landet.
 
Markaryds kommun har en i grunden mycket solid ekonomi vilket är av betydelse för en långsiktigt, stabil kommunal verksamhet. Trots att avkastningen på pensionskapitalet i allt större utsträckning använts för att finansiera pensionskostnader som tidigare belastade respektive nämnd, har marknadsvärdet på pensionskapitalet ökat med ca 30 mkr. Vid årsskiftet är mer än hela pensionsskulden täckt. Enligt beslut i kommunfullmäktige tillämpas fr o m 2013 regelverket för en resultatutjämningsreserv och värdet av denna uppgår redan till drygt 17 mkr.
 
Befolkningssiffrorna är mycket avgörande för den kommunala ekonomin och det är glädjande att notera att trenden nu tycks vara ganska stabil. Flyttningsnettot de senaste sex åren är positivt, dvs det är fler personer som flytar in till kommunen än vad som flyttar ut. För att klara de demografiska utmaningarna är det en fortsatt viktig uppgift för oss att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen, få en fortsatt positiv inflyttning och erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.
 
De anställda i våra verksamheter utför varje dag, under dygnets alla timmar och årets alla dagar, berömvärda insatser och visar ett stort engagemang för att leverera välfärdstjänster till våra kommuninvånare. I de mätningar vi kontinuerligt genomför, får vi generellt mycket höga betyg, något som vi ska ta till oss och vara glada över. Låt oss med det som grund även under kommande år fortsätta att tillsammans, lika kraftfullt, arbeta för att göra en redan bra kommun ännu bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar