fredag 3 juni 2011

Ännu ett bakslag för Sydvatten och länsstyrelsen

Bara ett par dagar efter det att Sydvattens resningsansökan avslogs kommer ännu ett bakslag för bolaget. I ett beslut från Mark- och miljödomstolen avfärdar domstolen Sydvattens framställan att domstolen skulle vara jävig och därmed inte få behandla ärendet om tillståndsplikt för bortledande av grundvatten till Bolmentunneln. Sydvattens agerande mot rättsväsendet saknar motstycke, anser jag. I stället för att rätta sig efter utfärdade och lagakraft-vunna domar i högsta instans, anklagar man rättsväsendet för att vara jäviga och för att ha fattat felaktiga beslut bara för att de inte går i Sydvattens favör.

Förutom avslaget i själva jävsfrågan, anför domstolen mycket tydligt att man anser att verksamheten med bortledande av grundvatten är tillståndspliktig samt att det finns förutsättningar att rikta förelägganden mot Sydvatten. Man konstaterar också att samtliga överinstanser inte funnit något skäl att ändra detta avgörande, varför miljödomstolens avgörande står fast.

Domstolen noterar att man än en gång kommer att få pröva frågan, eftersom ”länsstyrelsen ändå efter återförvisningen vidhåller sin inställning att tillstånd inte krävs för grundvattenbortledningen” och ”att länsstyrelsen därmed inte följer miljödomstolens avgörande”.

Det Sydvatten och länsstyrelsen nu ägnar sig åt är inget annat än kvalificerat domstolstrots. I stället för att följa domstolarnas beslut, struntar man i dessa och ifrågasätter hela rättsväsendets trovärdighet och kompetens i den här frågan.


I ett uttalande till Markaryds kommun meddelar landshövdingen att länsstyrelsen anser att” målsättningen är att i första hand få frågan avgjord i domstol”. Nu har vi fyra (4) domar i ärendet och två (2) regeringsbeslut. Man kan fråga sig om dessa domar gått länsstyrelsen och landshövdingen så obemärkt förbi eller gäller bara domarna om de ger stöd för länsstyrelsens uppfattning?

Läs domstolarnas senaste beslut här:
2011-05-25 Mark- och miljödomstolen (M 1693-11)
2011-05-23 Mark- och miljööverdomstolen (M 3045-11)

1 kommentar:

  1. Kan inte undanhålla er kommentaren i ett mail idag från länsstyrelsen: "Vi väntar nu på domstolens prövning i sak..". Som sagt; hur många gånger ska domstolen pröva ärendet, när inte ens fyra (4) beslut är tillräckligt?

    SvaraRadera