tisdag 24 augusti 2010

Tio förslag för en bättre miljö i Markaryd

Kristdemokraterna i Markaryd presenterade idag sitt tiopunkts-program för vår lokala miljöpolitik de kommande åren tillsammans med riksdagskandidat Lars Thunberg (KD), ordförande i Sveriges Ekokommuner.

Kristdemokraterna i Markaryd vill minska vår negativa påverkan på klimatet och satsa på miljön – för våra barn och barnbarns skull. Utveckling och miljöarbete måste gå hand i hand. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig! Idag presenterar vi tio förslag som ska leda till en bättre miljö och göra Markaryd till en mänskligare kommun!

1. Markaryds kommun ska gå med i nätverket Sveriges Eko-kommuner för att få inspiration till att ytterligare förbättra miljöarbetet.
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21.

2. Verka för etablering av biogaspumpar på bensinstationerna i kommunen.
Sveriges pulsåder, E4:an, passerar genom kommunen. Dagligen passerar 12-13.000 fordon och Luhrpasset i Strömsnäsbruk besöks av drygt 1 miljon fordon. Bilhandlare i kommunen säljer biogas-bilar, men inte till våra kommuninvånare eftersom de inte kan tanka biogas. Kommunen kan inte ställa krav på biogas i upphandlingar.
Alliansen föreslå idag en miljöbilspremie på 40.000 kr, varför det är angeläget att trycka på utbyggnaden av biogas.

3. Fortsätt bygga ut återvinningsstationen i Alandsköp.
Det ska vara enkelt och självklart att återvinna och källsortera. Vi har påbörjat ett arbete att bygga ut och förbättra återvinningsstationen och satsat 2,2 miljoner kronor på detta. Denna satsning ska fortsätta.

4. Utred möjligheten att starta en återvinningsbutik, t ex på Alandsköp, där – den som så vill – kan lämna in saker, som annars skulle kastats, till försäljning.
I många kommuner kan man återvinna saker i stället för att slänga dem. Liknande projekt bör vara möjligt i Markaryd och kan drivas som ett arbetsmarknadsprojekt eller i samverkan med befintliga Second Hand-butiker.

5. Uppmuntra till ännu bättre återvinning och källsortering.
Mängden återvunna förpackningar samt insamling av miljöfarligt avfall ska öka. Bättre samverkan med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

6. Öka stödet till klimatinvesteringar i kommunens egna fastigheter.
Kommunen har beviljats 1,4 miljoner kronor fördelat över fem år för att arbeta med energikartläggning, drifts- och energianalyser, energibesiktningar eller konkreta åtgärder för att minska den verksamhetsbundna energianvändningen.

7. Den kommunala fordonsparken ska successivt ersättas av miljöanpassade bilar. Vid all upphandling ska miljöfordon vara regel. För att kunna blir ännu bättre är det angeläget att biogas-pumpar finns tillgängliga på bensinstationerna i kommunen.

8. Gång- och cykelvägarna i kommunen ska byggas ut. Redan befintliga gång- och cykelvägar måste bindas ihop, exempelvis i Strömsnäsbruk.
Kommunen ska fortsätta ett redan nu pågående arbete på det kommunala vägnätet. Trafikverket måste svara upp och ta sitt ansvar som väghållare. En trafikutredning ska genomföras i samverkan med trafikverket för att klarlägga behov, omfattning och tidplan för utbyggnaden.

9. Främja upphandling av närproducerade och ekologiska livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden
Minst 10% av kostenhetens upphandlade livsmedel ska under nästa år vara närproducerade, dvs inom Skåne, Småland, Halland eller Blekinge.

10.Bevaka att satsningen på Pågatåg NO fullföljs som avtalat.
En omfattande pendling sker till och från Markaryd utmed sträckningen Hässleholm – Halmstad. Enligt SJ:s miljökalkyl, som i sin tur grundar sig på NTM:s (Nätverket för Transporter och Miljö) databas skulle stors miljöeffekter uppnås om 600 arbetspendlare (SCB 2005) valde att pendla med tåg i stället för med bil enbart mellan Markaryd och Hässleholm.
Om man valde att pendla med tåg skulle CO2-utsläppen minska med 783.300 kg, klorväten med 966 kg, kväveoxider med 300 kg och partiklar med 18.000 kg.
Miljökostnaden i reda pengar skulle minska med 1.223.400 kronor!
.

2 kommentarer:

  1. Om det ska vara enkelt att källsortera och återvinna, Varför ändrar man då inte öppetiderna så vanligt folk kan åka dit?

    SvaraRadera
  2. Jag utesluter inte förändringar av öppettiderna. Men så ofta är jag där i alla fall, att jag kan konstatera att dem du kallar "vanligt folk" är klart överrepresenterade bland besökarna på Alandsköp.

    Läs gärna hela punkten:
    "Vi har påbörjat ett arbete att bygga ut och förbättra återvinningsstationen och satsat 2,2 miljoner kronor på detta. Denna satsning ska fortsätta."

    SvaraRadera