tisdag 17 augusti 2010

Funktionsnedsättning får inte bli ett handikapp!

För oss kristdemokrater är det självklart att alla människor har samma värde. Det gäller även människor med funktionshinder. En funktionsnedsättning blir ett hinder om man inte förmår att kompensera bristerna. Men långt ifrån alla funktionshinder är synliga och människor med psykiska och intellektuella funktionshinder har samma rätt till stöd som de med mer fysiska funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt är det att arbeta mot de fördomar som i alltför stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar.

Enligt ett riksdagsbeslut ska offentliga platser vara handikappanpassade år 2010. Markaryds kommun har de senaste åtta åren årligen avsatt öronmärkta pengar för att successivt bygga bort enkelt avhjälpta hinder i våra kommunala fastigheter och anläggningar. Vi har bra boenden, dagliga verksamheter och praktikplatser. Vi har kompetent och engagerad personal. Men det finns mycket kvar att göra innan vi har ett tillgängligt samhälle för alla.

Tillsammans med handikapporganisationerna genomförde vi i våras en tillgänglighetsvandring i Markaryd. Resultatet var nedslående. Många funktionshindrade har inte en chans att komma in i butiker eller restauranger. Det kan inte vara rimligt att man på grund av sitt funktionshinder ska behöva lyftas in, forslas in bakvägen eller tvingas åka till andra orter för att ta del av det utbud som finns i den egna kommunen.

Fastighetsägarna har haft ganska många år på sig att bygga bort enkelt avhjälpta hinder. Under hösten kommer kommunen att ge råd om hur detta kan gå till. Nästa år har kommunerna laglig rätt att utöva tillsyn och utfärda föreläggande om åtgärder i de fall man inte själv tar sitt ansvar.

Det borde vara självklart att ta hänsyn till behovet av god tillgänglighet vid utformningen av bostäder, inrättningar och informationssystem. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter måste, liksom arbetslivet, göras mer tillgängligt. Funktionshindrade ska också ha möjlighet att få riktiga jobb!

Vi kan alla råka ut för sjukdom eller olycka som leder till en funktionsnedsättning. Därför måste samhällsplaneringen bli bättre. Vi måste vara medvetna om att ökad tillgänglighet kräver smarta lösningar och mer resurser. Att göra rätt från början är alltid billigare än att kompensera i efterhand.

Kristdemokraterna vill fortsätta arbeta för en kommun där alla ska känna sig delaktiga och ingen lämnas utanför. I arbetet med attityder och förhållningssätt måste kommunen och vi politiker föregå med gott exempel. Ytterst handlar det om att skapa ett mänskligt samhälle, där vi ser och tar tillvara möjligheterna hos varje individ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar