måndag 24 april 2017

I kväll behandlade kommunfullmäktige årsbokslutet för 2016. Nedan följer min inledande text i den årsredovisning för Markaryds kommun som jag skriver för femtonde gången som kommunstyrelsens ordförande:

"Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till kommunens personal och våra förtroendevalda för ett mycket gott arbete under 2016! Vi kan se tillbaka på ett år som, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, uppvisar ett positivt resultat. I bokslutet finns mycket information för den som vill fördjupa sig i form av alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa jämförelser visar det sig – glädjande nog – att våra resultat är mycket goda.

Året som gått har varit ganska tufft för såväl skolan som socialtjänsten. Befolkningsökningen har under de två senaste åren varit betydligt större än vad vi kunnat förvänta oss. Till största delen beror denna på ett ökat antal nyanlända, vilket inneburit ett förhöjt tryck på förskolor och skolor, liksom på behovet av sociala insatser och ett fungerande integrationsarbete. Våra anställda har dock gjort storartade insatser för att möta denna exceptionella situation och politiken har försökt att tilldela de extra resurser som behövts för att klara av denna utmaning. Samtidigt kan vi inte bortse från att vi har ett stort arbete framför oss för att integrationen ska lyckas så bra som möjligt.Befolkningen i kommunen ökade för fjärde året i rad och antalet födda under 2016 har inte varit högre på drygt 20 år! Det finns således all anledning att intensifiera det påbörjade arbetet med att projektera för nya förskolor och tillgodose behovet av utrymme för eleverna i skolorna. Ett angeläget arbete pågår för att stimulera byggnation av anpassade boenden för äldre, liksom bostäder för dem som nu flyttar in i kommunen. En fortsatt viktig uppgift för oss är att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen samt att erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.

En utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen har under året genomförts av Telia/Skanova och nu har i princip samtliga hushåll i de fyra större tätorterna tillgång till uppkoppling med minst 100 Mbit/s. Dessutom fick tre fiberföreningar sina ansökningar godkända och har erhållit statligt stöd för utbyggnaden på landsbygden. Det innebär att under 2017 kommer uppemot 90 % av alla hushåll i Markaryds kommun att ha tillgång till fiber. Detta ökar naturligtvis vår attraktivitet ännu mer.


Investeringstakten har varit något lägre än tidigare år, men uppgår ändå till 46 miljoner kronor brutto. Renoveringen av Strömsnässkolan, energieffektiviseringar och förbättringar av VA-nätet är bara några av alla de projekt som genomförts under året. Det goda samarbetet med näringslivet har fortsatt och utvecklats ytterligare genom den satsning på besöksnäringen som vi nu gemensamt påbörjar genom c/o Markaryd. Fjärrvärmeutbyggnaden har fortsatt i Strömsnäsbruk. I Markaryd har Konecranes byggt ut och Rastas anläggning i Ulvaryd påbörjats, viken kommer att stå klar i maj 2017.
Ekonomin har utvecklats positivt och resultatet 2016 har gett oss möjlighet att göra en extra avsättning om totalt 6,5 mkr för den sista etappen av sluttäckningen av Alandsköps deponi. Ändå uppgår det totala slutresultatet för kommunen till ett överskott om 5,9 miljoner kronor. Ett annat glädjeämne är att sjukfrånvaron minskat med 0,68 procentenheter.

Markaryds kommun är definitivt en kommun som utvecklas och är på frammarsch. Vi kan verkligen vara stolta över allt det positiva som händer i kommunen. Personligen är jag hedrad över att få företräda en kommun där så många lägger ner ett stort engagemang, dels inom sina yrkesområden men även ideellt. Mycket mer skulle kunna nämnas, men ta gärna del av det som finns att läsa i den här årsredovisningen. Nu lägger vi 2016 bakom oss och min förhoppning är att vi, lika kraftfullt och engagerat, tillsammans kommer att arbeta för att göra en bra kommun ännu bättre!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar