torsdag 23 mars 2017

Vi kommer att avslå Billyvinds bygglovsansökan i Sånnamad!
Kristdemokraterna i Markaryd kommer att hålla fast vid kommunfullmäktiges beslut att all etablering av vindkraft i kommunen ska prövas i en detaljplan. Genom att ta fram en detaljplan säkerställer man att samtliga intressen prövas i en demokratisk process där ingen drar fördelar på någon annans bekostnad.

Vi anser att nuvarande lagstiftning som riksdagen beslutat införa är ett angrepp på det kommunala självstyret. Genom möjligheten att pröva själva bygglovet för ett vindkraftverk som ett separat ärende enligt en lagstiftning (Plan- och bygglagen) och miljöprövningen som ett helt annat ärende enligt en annan lagstiftning (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) är risken uppenbar att grannar och sakägare tvingas ta ställning i frågan utan att känna till de fulla konsekvenserna av etableringen.

Det nu aktuella ärendet i Sånnamad i Markaryds kommun, där grannar och sakägare förväntas yttra sig över en bygglovsansökan utan att samtidigt få veta vilka konsekvenserna blir på miljön i form av buller, skuggor, lågfrekvent ljud, påverkan på växt- och djurliv mm, visar med önskvärd tydlighet det orimliga med nuvarande regelverk. Enligt vår uppfattning är vindkraft att betrakta som etablering av en industri och ska därför också betraktas som en sådan.

Den som ska bygga till sin altan eller sitt uterum måste idag visa upp betydligt mer detaljerade handlingar för sina grannar än den som ska bygga ett 150 meter högt vindkraftverk. Detta är verkligheten för de fastighetsägare som är grannar eller sakägare och som påverkas av Billyvinds ansökan om etablering av tre vindkraftverk i Sånnamad. En helt oacceptabel situation!

Kristdemokraterna i Markaryd kommer därför att avslå Billyvinds bygglovsansökan då den kommer upp i miljö- och byggnadsnämnden för beslut. Vi kommer fortsätta kräva att all etablering av vindkraftverk i kommunen ska lämplighetsprövas genom att en detaljplan tas fram. I den processen ska miljökonsekvenserna liksom alla andra konsekvenser av etableringen beskrivas och hanteras.

På så sätt säkerställer vi en demokratisk process och vi återtar det kommunala självstyret. En lagstiftning som sätter den lokala demokratin och självstyret ur spel är vi beredda att pröva till högsta instans för att förändra. Det är vår skyldighet som lokalt förtroendevalda och det ansvaret kommer Kristdemokraterna i Markaryd att ta på sig.

Styrelsen för Kristdemokraterna i Markaryd

1 kommentar:

  1. Fantastiska nyheter! Tack Bengt Germundsson och Kristdemokraterna! Anneli och Mirko I Vägarås

    SvaraRadera