söndag 7 juli 2013

Markaryd - Sveriges mest obundna kommun!

Otaliga är de gånger jag i olika sammanhang lyft fram den positiva nyheten att ekonomin i Markaryds kommun är i grunden väldigt god. Socialdemokraterna i kommunen har under det senaste året försökt argumentera för motsatsen och till och med varnat för att kommunen vältrar över en skuld till kommande generationer. Men i vanlig ordning är det ändå så att fakta talar sitt tydliga språk.
 
I veckans nummer av Dagens Samhälle görs en genomgång av räkenskapssammandraget för verksamhetsåret 2012, vilket sammanställs i ett antal rankinglistor. En av dessa listor - listan över kommunerna med lägst lånefinansieringsgrad - toppas av Markaryd. Lånefinansieringsgraden är måttet på hur stor skulden är i förhållande till förmögenheten och som framgår av tabellen är lånefinansieringsgraden för Markaryd endast 3%! Jämför detta med de fem sämsta kommunerna som ligger på 85-97%. Gissa vilka det är som styr dessa! Enligt Dagens Samhälle är Markaryd därmed Sveriges mest obundna kommun!
 
Ser man till hur stort det egna kapitalet är hamnar Markaryds kommun på plats nr 21 bland landets samtliga kommuner, med ett eget kapital på 53 575 kr/inv. Soliditeten, dvs hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, ligger på hela 77,2%. Inkluderar man pensionsskulden är soliditeten så pass hög som 39,6%. Allt, enligt kommundatabasen Kolada.
 
Sedan några år tillbaka har vi hela pensionsskulden täckt genom reserverade medel, något som för de allra flesta kommuner och landsting utgör en tickande bomb.
 
Det här är inget man uppnår på kort tid, utan resultatet av en långsiktig politik som inte tillåter någon överbudspolitik för att nå kortsiktiga politiska poäng. Samtidigt med en sund ekonomisk politik har vi försökt att utveckla våra verksamheter och satsat på kvalitet. I olika kvalitetsjämförelser, medborgar- och näringslivsundersökningar och öppna jämförelser visar våra verksamheter goda resultat. Markaryds kommun var en av de första kommunerna som under 1990-talet byggde om alla sina gamla ålderdomshem till särskilda boenden. Därefter har vi bl a renoverat simhallen, satsat på fritidsanläggningar, byggt ut industriområden, byggt om hela gymnasieskolan och även byggt en helt ny skola för år 4-6. Under 2013 bygger vi två nya skolbyggnader i Markaryd och satsar på en renovering av en skola i Strömsnäsbruk. Allt detta utan att, så här långt, behöva höja kommunalskatten.

Fortfarande tror många att skatten i Markaryd är hög. Ser man till kommunalskattens nivå har ca 210 kommuner en högre utdebitering än Markaryds kommun. Inkluderar man landstingsskatten är det ca 230 kommuner som har en högre total utdebitering.

Men nu är skattenivån inte ett mål vare sig för mig eller Kristdemokraterna. Utdebiteringen är ett medel som står till buds för att finansiera vår verksamhet. I valet mellan att använda en avkastning, ränta, på vårt eget kapital och en höjning av kommunalskatten, väljer vi, till skillnad från socialdemokraterna, att först använda de resurser vi har innan vi kräver att våra invånare ska betala mer.

För även om finanserna totalt sett är goda är budgetarbetet inget självspelande piano. Varje år är lika kämpigt för att få kostnader och intäkter att gå ihop. Inför det kommande året kommer förhoppningsvis skatteutjämningssystemet att revideras i enlighet med vad Utjämningskommittén.08 föreslog, en kommitté som jag för övrigt hade förmånen att sitta ordförande för.

Inför den kommande budgetpropositionen i september skulle jag välkomna satsningar på kommun- och landstingssektorn före ytterligare skattesänkningar, undantaget sänkt pensionärsskatt. Det tror jag är en förutsättning för att vi ska kunna behålla en likvärdig service i hela landet. Det är många kommuner i Sverige som slåss mot minskade befolkningssiffror med samtidiga krav på en oförändrad servicenivå. Redan nu har flera kommuner och landsting aviserat skattehöjningar, vilket skulle neutralisera ytterligare skattesänkningar som ett femte jobbskatteavdrag.

Så även om ekonomin i Markaryd i grunden är god, kommer höstens budgetarbete att präglas av samma kamp och vånda för att resultatbudgeten ska gå ihop. Men samtidigt kan jag utlova att vi inom Alliansen, precis som tidigare år, kommer att använda era skattepengar med största respekt för att de ska nyttjas så väl som möjligt och till gagn för så många som möjligt. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar