tisdag 29 mars 2011

Att begära resning i HD förändrar inte gällande domar

– Beskedet från Sydvatten idag att man överväger att begära resning i Högsta Domstolen förändrar på intet sätt rättsläget. Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd i en kommentar. Genom sitt agerande bekräftar Sydvatten att man är fullt medveten om att man, genom en dom i Miljööverdomstolen, saknar tillstånd att leda bort omfattande mängder inläckande grundvatten. Ändå tvekar man inte att uppsåtligen bryta mot denna dom vilket i högsta grad är anmärkningsvärt. .

Sydvatten meddelade sitt besked idag i samband med att Bolmentunneln åter togs i drift. Enligt Sydvatten finns det ”nya skäl” som miljödomstolen och Miljööverdomstolen inte skulle ha beaktat, varför domstolen skulle ha fattat sina beslut på felaktiga grunder. – Resonemanget är inte nytt för oss i alla fall, säger Bengt Germundsson. Vi menar att miljödomstolen i sina domskäl redan prövat de sakskäl Sydvatten nu för fram som om de vore nya och hittills inte kända. .

Vidare ifrågasätter Sydvatten kommunernas agerande. Bengt Germundsson anser det självklart att Sydvatten, precis som alla andra, ska ha tillstånd för sin verksamhet. Markaryds kommun önskar en så bra tillståndsprövning som möjligt och att denna, också för Sydvattens del, ska ske enligt gällande lagstiftning och med beaktande av de förhållanden som framgår av Miljööverdomstolens dom.


– Även om Sydvatten nu överväger att begära resning, förändrar det på intet sätt det rådande rättsläget i sak, säger Bengt Germundsson. Intill dess en ny dom har meddelats gäller de nuvarande lagakraft-vunna domarna även för Sydvatten AB. Och eftersom Sydvatten idag återigen öppnade Bolmentunneln blir det svårt att neka till att man uppsåtligen och aktivt leder bort inläckande grundvatten utan tillstånd, något som redan idag är föremål för en åtalsprövning hos miljöåklagaren.


– Frågan blir därmed betydligt allvarligare. Nu handlar det även om rättssäkerhet och myndigheternas objektivitet och vilket lagligt stöd myndigheterna anser det finns för att Sydvatten, till skillnad från alla andra företag, privatpersoner och kommuner, själv kan ta sig rätten att med uppsåt sätta sig över lagakraft-vunna domar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar