onsdag 23 mars 2011

Hela pensionsskulden täckt för Markaryds kommun

I samband med bokslutet för år 2010 kan Markaryds kommun, för första gången någonsin, redovisa att avsättningarna för kommunens framtida pensionskostnader överstiger den upparbetade pensionsskulden. Det innebär att kommunens pensionsskuld nu är täckt till 100%, något som är unikt för Sveriges kommuner och landsting och något som ytterligare stärker bedömningen att Markaryds kommun är en ekonomiskt, mycket välskött kommun.

Vid årsskiftet uppgick kommunens samlade pensionsskuld inklusive löneskatt till 246,5 miljoner kr. Samtidigt utgör marknadsvärdet på de finansiella pensionstillgångarna 258,2 miljoner kr. Värdet på pensionstillgångarna ökade under 2010 med 21,7 miljoner kr (9,2%) och var vid årsskiftet placerat med 35% i aktier och 65% i räntebärande papper.

Att vi nu har full täckning för vår pensionsskuld innebär att vi framöver kommer att kunna lyfta av pensionskostnader från våra verksamheter, kostnader som idag belastar nämnderna i sina respektive nämndsbudgetar. Detta kommer att vara mycket positivt för våra verksamheter.

Vid årsskiftet 1997/98 sålde Markaryds kommun sin energiverksamhet, vilket inbringade 138,5 miljoner kr. Den totala köpeskillingen avsattes för att täcka kommunens pensionsskuld. Det är dessa medel som förvaltats och ökat i värde.

Vår strategi under alla år har varit att förvalta de avsatta pengarna på ett säkert sätt och vi har också varit mycket tydliga med att inte använda de här pengarna för den löpande verksamheten. Detta har varit en klok politik som idag ger Markaryds kommun en mycket god ekonomisk stabilitet inför framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar