torsdag 24 mars 2011

Länsstyrelsen och Sydvatten måste följa domar från högsta instans

Ärende nr 531- 200-11 angående Sydvatten AB:s idrifttagande av Bolmentunneln
Nedan följer i sin helhet kommunens yttrande, som idag gått in till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sydvatten AB intar sin vana trogen attityden av förfördelad part och uppger sig inte kunna förstå varför kommunen inte kan låta dem få ta i bruk en omfattande tillståndspliktig vattenverksamhet innan man erhållit tillstånd eller som i detta fall innan man ens hunnit samråda i frågan.

Sydvatten AB har som tidigare nämnts och i enlighet med vad som framgår av lagakraft-ägande dom inte tillstånd att bortleda något grundvatten till Bolmentunneln. Detta förhållande är naturligtvis något som ett bolag som Sydvatten AB inom ramen för sin egenkontroll skulle ha uppmärksammat långt tidigare. Det är således inte kommunens fel att Sydvatten AB inte har erforderliga tillstånd för sin verksamhet.

I domen slås vidare fast att undantagsregeln i 11 kap 12 § MB inte är tillämplig. Sydvatten AB kan således inte fortsätta bortleda grundvatten med stöd av denna bestämmelse. Finns det då några andra möjligheter att få ”rätt” att bortleda grundvatten innan man erhållit sitt tillstånd? Svaret på denna fråga är enligt kommunens förmenande nej. Länsstyrelsen kan inte genom föreläggande medge Sydvatten AB rätt att under viss tid bortleda viss mängd grundvatten. Skälet härför är att länsstyrelsen då skulle bryter mot instansordningen genom att direkt eller indirekt ge tillstånd till bortledande av grundvatten, något som endast tillkommer miljödomstolen.

Av det ovansagda följer att Sydvatten AB, liksom alla andra som bedriver denna typ av vattenverksamhet, måste ha tillstånd från miljödomstol innan man får börja bortleda grundvatten. De rättsfall som Sydvatten AB åberopat till stöd för att länsstyrelsen skulle kunna utforma ett föreläggande som medger grundvattenbortledning under tiden fram till dess tillstånd erhållits från miljödomstol, avser i samtliga fall tillståndsprövningar enligt 9 kap MB och har således ingen bäring på aktuell situation. Att så är fallet framgår med önskvärd tydlighet av ett flertal avgöranden från miljödomstolarna. Kommunen kan som exempel göra länsstyrelsen uppmärksam på Växjö tingsrätt, miljödomstolens, dom av den 16 februari 2011 i mål nr M 2595-10 ävensom miljödomstolen och miljööverdomstolens bedömningar i det s k Listarumsärendet, vilket rörde en i Simrishamn kommun belägen kommunal vattentäkt. Av dessa avgöranden framgår att enda möjligheten för länsstyrelsen att hantera ärendet är att förbjuda Sydvatten AB att bortleda grundvatten till dess tillståndsprövning skett och tillstånd lämnats till grundvattenbortledning.

I sitt yttrande påstår Sydvatten AB ”att det underlag som erfordras för prövningen redan inhämtats”. Om detta är med sanningen överensstämmande, ställer sig kommunen frågande till varför inte detta material bifogas till yttrandet. Detta är särskilt märkligt med tanke på att kommunerna i sitt tidigare yttrande i februari 2011, efterlyst bl a utredningar rörande var utefter tunneln och i vilken omfattning grundvatteninläckaget sker. Länsstyrelsen kan inte heller vara omedveten om att kommunen liksom övriga kommuner utmed tunnelsträckningen redan i samband med utpekandet av Bolmentunneln som riksintresse efterfrågat en sådan utredning.

Sydvatten AB uppger vidare i sitt yttrande att man kommer att ”söka tillstånd för den grundvattenbortledning som inläckaget medför”. Kommunen tolkar detta som att Sydvatten AB fortfarande inte vet omfattningen av inläckaget, ävensom och att man inte heller utrett olika alternativ såsom injektering eller liknande skyddsåtgärder utefter tunnellinjen för att minimera inläckaget av grundvatten. Ett idrifttagande av Bolmentunneln innan tillståndsfrågan avgjorts kommer att försvåra möjligheten att utföra denna typ av utredningar. Utredningar som kommunen och troligtvis även miljödomstolen kommer efterfråga vid den kommande tillståndsprövningen.

Sydvatten AB anför i sitt yttrande att ”det är oklart vad kommunen vill uppnå med sin begäran”. Svaret är enkelt. Kommunerna önskar en så bra tillståndsprövning som möjligt och att denna skall ske enligt gällande lagstiftning och med beaktande av omfattningen av den grundvattenbortledning som sker i dag. Detta innebär bl a att grundvattenförhållandena i och kring tunneln utreds på ett korrekt och professionellt sätt, att alternativ utreds och volymer fastställs. Dessa utredningar och eventuella krav på kompletteringar från sakägare och domstol kan inte ske om tunneln är i drift.

Avslutningsvis är det också så, även om Länsstyrelsen i Kronobergs län och Sydvatten AB tycker sig stå över detta, att ett fortsatt bortledande strider mot gällande lagstiftning och tidigare meddelade domar. Såvitt kommunerna blivit informerade om så har ju också Länsstyrelsen i Kronobergs län lämnat in en polisanmälan mot Sydvatten AB rörande den nu aktuella grundvattenbortledningen. Bara dessa skäl torde vara tillräckliga för att förbjuda Sydvatten AB att fortsätta bortleda grundvatten till Bolmentunneln till dess tillstånd erhållits. Som alla berörda vet har ju också Sydvatten AB under mer än två år lyckats förse anslutna Skånekommuner med vatten utan att Bolmentunneln varit i drift, varför detta skäl att medge fortsatt bortledande väger tunt.

2 kommentarer:

 1. Du är bara en liten skitbyråkrat och gnällgubbe som vill slösa med skattemedel på onödigt tjaffs i domstol. Vi skåningar behöver vårt dricksvatten. Har du inget bättre för dig än att sätta byråkratiska käppar hjulet för vår vattenförsörjning?

  Ska vi skicka ett gäng skåningar och rulla dig i tjära och fjädrar din satans gnälltupp? Håll dig till ditt eget revir.

  Förbannad Skåning

  SvaraRadera
 2. Nu är det inte jag som sätter byråkratiska käppar i hjulet, utan dina egna politiker i det kommunägda bolaget Sydvatten. Det är inte mitt fel att Sydvatten inte har erforderliga tillstånd för sin verksamhet. Läs gärna Miljödomstolens (M3034-09) samt Miljööverdomstolens dom (M2062-10).

  Oavsett hur förbannad du blir av detta, ska Sydvattens politiker och tjänstemän rätta sig efter de lagar och regler som gäller.

  Av ditt sätt att uttrycka dig drar jag den enkla slutsatsen att allmän rättsuppfattning inte är något som du tycks sätta i högsätet. Dina anonyma hot om fysiska övergrepp på min person vittnar om detta. Då är det bra att din IP-adress redan har avslöjat dig.

  SvaraRadera