tisdag 12 oktober 2010

Markaryd fick rätt hos Miljööverdomstolen!

Idag nåddes vi av beskedet att Miljööverdomstolen beslutat att inte ge något prövningstillstånd för Sydvatten AB i frågan om bolaget har rätt att bortleda grundvatten till Bolmentunneln. Miljödomstolens dom från den 26 februari står därmed fast. Det finns således ingen laglig rätt för Sydvatten AB att bortleda de omfattande mängder grundvatten som läcker in i Bolmentunneln.

Som vi tolkar beslutet innebär detta långtgående konsekvenser för Sydvatten AB. Miljödomstolens dom, som nu slagits fast i högsta instans, innebär att Länsstyrelsen omgående måste förelägga Sydvatten att antingen täta tunneln för att förhindra inläckage av grundvatten alternativt söka tillstånd för att få leda bort de omfattande mängder grundvatten som de facto läcker in i tunneln.

Markaryds kommun har, till följd av starkt motstånd från såväl Sydvatten som Länsstyrelsen i Kronoberg i två detaljplaneärenden, valt att pröva tillåtligheten av den pågående verksamheten i förhållande till de vattendomar som finns fastställda. För en dryg månad sedan gav regeringen Markaryds kommun rätt i frågan om detaljplanerna och genom beslutet i Miljööverdomstolen får kommunen nu även rätt i sin uppfattning att det saknas tillstånd för att bortleda inläckande grundvatten till Bolmentunneln.

Det är mycket glädjande att Miljööverdomstolen dömer till Markaryds kommun och övriga berörda markägares fördel. Detta innebär att Sydvattens verksamhet i vissa delar är olaglig.

Enligt såväl Sydvattens som länsstyrelsens egna uppgifter läcker det årligen in 6,3 miljoner m³ grundvatten i tunneln och det är bland annat detta inläckage som Sydvatten och länsstyrelsen har varit angelägna att skydda genom att motsätta sig kommunens utbyggnadsplaner. Men nu slås det fast att grundvattenbortledningen strider mot gällande vattendomar.

Kommunens juridiska ombud delar Markaryds kommun uppfattning och är kritisk till hur länsstyrelsen tolkat domarna som reglerar tillståndet för Sydvatten avseende Bolmentunneln. Denna tolkning får inget som helst stöd i Miljödomstolens dom. Den mångåriga tvisten har förorsakat Markaryds kommun ett omfattande merarbete till avsevärda kostnader.

Vi kommer att i första hand att begära att länsstyrelsen agerar genom att omgående förelägga Sydvatten att upphöra med att leda bort grundvatten från omgivande markområden. I förlängningen kan det här beslutet också innebära positiva följder för vilka skyddsåtgärder som kommunen behöver vidta i området.

Naturvårdsverket beslutade så sent som i juni att utpeka området med Bolmentunneln som riksintresse för vattenförsörjningen, trots kommunens hemställan att avvakta dagens beslut i Miljööverdomstolen. Några månader senare kan vi konstatera att landets första riksintresse för vattenförsörjningen införts i syfte att skydda en verksamhet som saknar tillstånd, vilket är minst sagt pinsamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar