onsdag 31 mars 2010

Försiktig optimism efter samråd med Naturvårdsverket

Efter gårdagens samrådsmöte om riksintresset för Bolmentunneln är jag, trots allt, försiktigt positiv till ärendets fortsatta handläggning. Jag tycker det är berömvärt att Naturvårdsverket med generaldirektör Maria Ågren i spetsen, länsledningarna i Skåne och Kronoberg samt företrädare för Sveriges Kommuner och landsting avsätter en heldag i Markaryd för att diskutera frågan. Det visar på en god vilja att hitta gemensamma lösningar i ett principiellt och komplicerat ärende.

Det mest konkreta beskedet till kommunerna efter samrådsmötet var att Naturvårdsverket kommer att förlänga remisstiden ytterligare för att ge kommunerna möjlighet att komplettera sina tidigare yttranden. Naturvårdsverket gav också beskedet att man därefter kommer att bereda ärendet och troligen fatta ett beslut innan sommaren. I denna beredningsprocess kommer man naturligtvis att också beakta kommunernas synpunkter, varav många presenterades vid samrådsmötet.

Det är mycket positivt att så många berörda myndigheter hörsammat min inbjudan att föra en dialog för att hitta gemensamma lösningar som alla parter kan acceptera. Många problem och missförstånd kan ofta lösas på ett enklare sätt om man sitter ner och resonerar kring problemet.

Diskussionerna kom även att handla om den uppkomna situationen där det genom en dom i Miljödomstolen konstaterats att Sydvatten AB saknar tillstånd för den omfattande grundvattenbortledning som sker utmed tunnelsträckningen.

Principiellt anser vi är det angeläget att först få ett definitivt besked i tillståndsfrågan. Därefter är det helt naturligt att diskutera omfattningen av det skydd anläggningen ska ha och vilket ansvar verksamhetsutövaren Sydvatten och andra aktörer har i tillsynsfrågan. Min bedömning är att vi hade förståelse för dessa argument och att man hoppades på ett snabbt avgörande i Miljödomstolen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar