tisdag 8 mars 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag....

Idag var det dags för mars månads sammanträde med kommunstyrelsen. En stor del av sammanträdet ägnades åt att gå igenom kommunstyrelsens bokslut för 2015 som slutade med ett överskott om drygt 7,8 miljoner kronor. Nedan följer en kort redovisning av de beslut som fattades:

  • Att överlämna kommunstyrelsens bokslut för 2015 till bokslutsberedningen. Av årsredovisningen framgår bland annat att kommunstyrelsen redovisar ett nettoöverskott om drygt 7,8 miljoner kronor för 2015. Överskottet beror bland annat på en realisationsvinst i samband med markförsäljning samt lägre energikostnader.
  • Att föreslå kommunfullmäktige tilläggsbudgetera investeringsmedel som ej förbrukats i kommunstyrelsens budget för 2015 till årets budget. De största tilläggsbudgeteringarna avser bland annat bredbandssatsningar, nytt exploateringsområde för bostäder (Getesjön östra) samt VA-nät Markaryd och Strömsnäsbruk. Övriga tilläggsbudgeteringar avser till stor del projekt som inte blivit färdigställda under år 2015.
  • Att föreslå kommunfullmäktige tilläggsbudgetera investeringsmedel som ej förbrukats i socialnämndens budget för 2015 samt vissa specialdestinerade statsbidrag till årets budget.
  • Att föreslå kommunfullmäktige anta ”Styrdokument för Krisberedskap i Markaryds kommun” att gälla från och med 2016-04-01.
  • Att föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion från Sven Jansson (C) och Martin Andersson (C) om att göra en snabbutredning i syfte att installera solceller på kommunhuset i samband med den planerade fasadrenoveringen 2016.
  • Att föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion från Ingrid Sundman (S) om att kartlägga antalet timavlönade och vikarier som tjänstgjort under det senaste året samt hur många övertidstimmar som betalats ut eller lagts i timbank till följd av att det inte funnits vikarier att tillgå. Utöver önskemålet i motionen föreslår kommunstyrelsen dessutom att kartläggningen redovisas i kommande personalekonomiska bokslut.
  • Att lägga en intern kontroll av synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” till handlingarna samt att ge kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer för synpunktshanteringen till styrelsens sammanträde i april.
  • Att avge yttrande över förslag till länsgemensam Folkhälsopolicy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar