onsdag 8 april 2015

Markaryds kommun överklagar hastighetsbeslutLänsstyrelsen har i ett beslut den 25 mars avslagit Markaryds kommuns begäran om att sänka hastigheten på väg 15 mellan Timsforsrondellen och avfarten till Tuthult, samt i "Råstorps-krysset", en sträcka som de senaste åren varit ganska olycksdrabbad. Kommunstyrelsen har nu beslutat att överklaga beslutet till Transportstyrelsen och begär att länsstyrelsens beslut upphävs och att Transportstyrelsen bifaller kommunens ansökan om sänkt hastighet på väg 15.

Nedan följer en sammanfattning och motivering till kommunstyrelsens överklagan:


Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun, Gerdmans Inredningar AB och Nibe Industrier AB har, med tillstyrkan av bl.a. polismyndigheten, ansökt om sänkt hastighetsbegränsning på väg 15. Bakgrunden härtill redovisas ingående i ansökningshandlingarna till länsstyrelsen.


Länsstyrelsen har i beslut 2015-03-25 avslagit kommunens och företagens ansökan.


Skäl till överklagan

Länsstyrelsen anser, ”mot bakgrund av vägsträckans siktförhållanden och dess standard, att det vid en samlad bedömning av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön inte föreligger skäl att sänka hastighetsbegränsningen på aktuella sträckor av väg 15”. Enligt kommunstyrelsens uppfattning är däremot behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder så uppenbart att en sänkning av hastighetsbegränsningen i nuläget måste ses som en nödvändig del för att få till stånd en omedelbar förbättring av säkerheten.


Länsstyrelsen framhåller vidare att då väg 15 är en riksväg innebär det att framkomligheten bör tillmätas större betydelse, d.v.s. högre och mer konsekventa hastighetsbegränsningar för att främja pendling, näringsliv etc. Kommunstyrelsen förutsätter att länsstyrelsens resonemang om en förändrad prioritering inte på något sätt får leda till att trafiksäkerheten äventyras.


I sitt beslut hänvisar länsstyrelsen bl.a. till bestämmelserna i trafikförordningen om att en förare ska anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Därvid noterar länsstyrelsen för aktuell vägsträcka att det finns ingen anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte sker på grund av att förhållanden är dolda eller kan missbedömas, om så varit fallet hade det kunnat finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter begränsa den högsta tillåtna hastigheten. Kommunstyrelsen anser emellertid att det föreligger flera omständigheter, vilka kan ge upphov till missbedömningar ifråga om behovet av att anpassa hastigheten.


Således kan konstateras att förhållandena vid avfarten mot väg 514 ändrats i väsentlig grad sedan nuvarande hastighetsbegränsning fastställdes. Trafikmängden har ökat med fler tunga fordon och antalet incidenter, utöver Trafikverkets statistik, är stort. Under perioden januari-november 2014 inrapporterades till räddningstjänsten åtta trafikolyckor med sammanlagt tio personskador som följd. Även om sikten på väg 15 i korsning med väg 514 anses som mycket god, innebär nuvarande hastighetsbegränsning om 90 km/tim att trafikanterna på mycket kort tid ska klara av att bedöma trafiksituationen och de fordon som finns inom synhåll.


Trafikverket anför vidare att samtal förs med kommunen om vänstersvängkörfält vid väg 514, en åtgärd som i väsentlig grad skulle höja säkerheten. Från kommunstyrelsens sida får dock än en gång påpekas att åtgärder måste vidtas nu och inte hänskjutas till framtida planering. för framtiden. Därvid behöver, som kommunstyrelsen tidigare framhållit, särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanternas situation. Som kommunstyrelsen anfört i sin framställan har de boende norr om väg 15 som enda möjlighet att ta sig till Markaryds tätort eller Timsfors genom att använda vägrenen på den hårt trafikerade väg 15. Det bör även beaktas att i denna grupp ingår ett icke ringa antal skolelever.


Vad gäller korsningen med 510/512 (Råstorpskrysset) utgör denna en osäker trafikmiljö, vilket också bekräftas av uppgifter om antal olyckor och incidenter. Vid olyckstillbud har naturligtvis hastigheten en avgörande betydelse. Genom länsstyrelsens tidigare beslut att höja hastighetsbegränsningen från 70 km/tim till 80 km/tim ökar riskerna ytterligare.


Trafikverket säger sig ha för avsikt att undersöka möjligheten att utföra ytterligare siktröjning i korsningen, en i och för sig lovvärd men samtidigt helt otillräcklig åtgärd. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är korsningen olämplig för hastighetsbegränsning till 80 km/tim; en sänkning av hastighetsbegränsningen enligt kommunstyrelsens framställan bör därför verkställas.


Med åberopande av vad som anförts i kommunens ansökan samt i föreliggande överklagan hemställes att länsstyrelsens beslut ändras och att kommunens ansökan bifalles.


För kommunstyrelsen


Bengt Germundsson

Kommunstyrelsens ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar