tisdag 24 september 2013

Kronoberg blir regionkommun!

I en debattartikel idag i DN meddelar civilminister Stefan Attefall att regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att bevilja landstingets i Kronoberg ansökan om att få bilda en regionkommun fr o m den 1 januari 2015. Förutom Kronoberg föreslås att ytterligare fem landsting blir s k regionkommuner. Detta innebär för Kronobergs del att det kommunala samverkansorganet Regionförbundet södra Småland kan avvecklas och att bl a de regionala utvecklingsfrågorna och kollektivtrafiken kan hanteras inom den nya regionkommunen Kronoberg med det direktvalda landstinget som huvudman.

Samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i Kronoberg har i början av året behandlat landstingets begäran och i Markaryds kommun var det ett helt enigt fullmäktige som i januari 2013 tillstyrkte förändringen. Kommunfullmäktiges ställningstagande till förslaget att bilda Region Kronoberg var följande:

"Det kanske viktigaste skälet för att tillstyrka landstingets hemställan att få överta ansvaret för den regionala utvecklingen är demokratiaspekten. Genom att låta landstinget ansvara för den regionala utvecklingen kommer den politiska representationen i den tilltänkta Region Kronoberg, till skillnad från Regionförbundet södra Småland, att utses genom direkta val. Ett direktvalt parlament innebär att väljarna har en möjlighet att utkräva ansvar. Genom att landstinget har egen beskattningsrätt får Region Kronoberg en mer transperent finansiering än vad som är fallet genom de medlemsavgifter som i  dagsläget finansierar det kommunala samverkansorganets (Regionförbundets) verksamhet.
 
Idag är en viss del av samma verksamheter organiserade såväl under landstingets som regionförbundets huvudmannaskap. Genom att samla det regionala utvecklingsansvaret under ett direktvalt parlament skapas en regional kraft med en starkare ledning över samtliga regionala frågor.
 
Markaryds kommun anser således att det är av principiellt stor betydelse att ett direktvalt organ med beskattningsrätt har det regionala utvecklingsansvaret och att Landstinget Kronoberg ges möjlighet att efter ansökan hos regeringen ta över detta ansvar. Detta ligger väl i linje med de uppfattningar som regering och riksdag uttalade i samband med införandet av "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län".
 
Sammanfattningsvis är det samtliga partiers, representerade i kommunstyrelsen i Markaryds kommun, uppfattning att kommunfullmäktige ska ställa sig positiv till Landstinget Kronobergs förslag att ansöka om att få bilda Region Kronoberg från och med den 1 januari 2015".

Utöver Kronoberg, kommer regeringen att föreslå riksdagen att bevilja ansökningarna från Jönköpings, Gävleborgs, Östergötlands, Örebro och Jämtlands län. Det innebär att sammanlagt nio landsting, inklusive de redan permanentade regionerna Skåne, Västra Götaland och Halland samt Gotlands kommun, från den 1 januari 2015 kommer att ha status som regionkommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar