tisdag 12 mars 2013

Länsstyrelsen medger felaktig handläggning av Sydvatten-ärende

Mark- och miljödomstolen har i en dom beslutat att upphäva Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut att inte vidta några åtgärder mot Sydvatten till följd av tidigare lagakraftvunna domar. Länsstyrelsens beslut hade överklagats av bl a Markaryds kommun, som därmed får rätt av Mark- och Miljödomstolen.
 
Vid domstolens sammanträde i kommunhuset i Markaryd den 28 februari medgav länsstyrelsens företrädare att man haft en felaktig utgångspunkt för sitt föreläggande och att man inte hanterat ärendet enligt miljöbalken och i enlighet med utfärdade, lagakraftvunna domar.
 
I domen konstaterar Mark- och Miljödomstolen att såväl driften av Bolmentunneln som bortledningen av inläckande grundvatten ska bedömas enligt miljöbalken samt att denna fråga är rättskraftigt avgjord genom Högsta Domstolens beslut i januari 2012. Domstolen konstaterar vidare att länsstyrelsen har hanterat denna fråga i strid med vad miljödomstolen slagit fast i det lagakraftvunna avgörandet den 26 februari 2010.
 
Trots beslutet i Högsta Domstolen att ärendet ska hanteras enligt miljöbalken har länsstyrelsen, i strid med vad miljödomstolen slagits fast i det lagakraftvunna avgörandet den 26 februari 2010, ansett att frågan om bortledningen av inläckande grundvatten ska bedömas enligt 1918 års vattenlag och att verksamheten därför inte är tillståndspliktig för Sydvatten.
 
Enligt miljöbalken är bortledning av grundvatten en tillståndspliktig verksamhet. I tidigare dom från den 26 februari 2010, som är "rättskraftigt avgjord" genom Högsta Domstolens beslut att inte bevilja resning, slår domstolen fast att "något tillstånd som ger Sydvatten rätt att bortleda grundvatten utmed tunnelns sträckning finns däremot inte".
 
Det är ett mycket välkommet besked att länsstyrelsen äntligen, och efter flera års processande, medger att man under flera års tid hanterat tillståndsfrågan fel och i strid med gällande domar. Länsstyrelsens ändrade hållning, liksom den nu utfärdade domen, är en framgång för Markaryds kommun som under alla år drivit ärendet, liksom för alla drabbade markägare utmed tunnelns sträckning.
 
Mycket tydligare anvisningar än så här kan domstolen inte utfärda. Länsstyrelsen har därför att förelägga Sydvatten att omgående påbörja en tillståndsprocess om bolaget vill fortsätta leda bort grundvatten utmed den åtta mil långa tunnelsträckningen. Vidare står det helt klart att Sydvatten bedriver en tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd enligt miljöbalken, vilket är skäl för en åtalsprövning.
 
Enligt instansordningen återförvisas målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar