tisdag 19 mars 2013

Bokslut 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För elfte året i rad kan Markaryds kommun redovisa ett positivt, ekonomiskt resultat. Även verksamhetsmässigt är resultatet i huvudsak förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Ett stort tack till kommunens personal och politiker för ett mycket gott arbete under 2012!
 
Det positiva resultatet under de senaste åren beror i allt större utsträckning på ett positivt finansnetto. Markaryds kommun befinner sig i den lyckliga situationen att kunna använda intäkter från finansförvaltningen. Om inte detta alternativ stått till buds, hade sannolikt skattebetalarna utdebiterats för att lösa intäktssidan.
 
En god ekonomi utgör grunden för en långsiktigt, stabil kommunal verksamhet. Markaryds kommun har en i grunden mycket solid ekonomi. Den upparbetade pensionsskulden är täckt till 100%!
 
Att balansräkningen är stark visar förhållandet mellan tillgångar och skulder. Kommunens tillgångar uppgår vid årsskiftet till 624 mkr eller 65.843 kr/inv., medan de långfristiga skulderna uppgår till knappt 9 mkr eller 949 kr/inv.
 
Utmaningarna ligger ständigt i att få kostnaderna att inte överstiga intäkterna. En viktig uppgift för oss är därför att fortsätta vårt arbete med att ge näringslivet förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen, få en positiv inflyttning och erbjuda en god kvalitet och service med hög kostnadseffektivitet inom den kommunala förvaltningen.
 
Ser man till branschutvecklingen i mellan 2008-2011 är Markaryd den enda kommunen i länet som under perioden ökat antalet anställda inom tillverkningssektorn. Ökningen är 4,50 %. Däremot ser vi en minskning inom tjänstesektorn, sannolikt till stor del beroende på nedläggningen av callcenterföretaget Transcom. Sammantaget innebär det att antalet arbetstillfällen stått sig ganska stabilt under de senaste fem åren.
 
Under 2012 startades det 55 nya företag i kommunen och enligt UC var det enbart ett företag som avvecklades. Samtidigt hade vi bara sex (6) varsel i kommunen! Ändå ser vi en ökning av antalet arbetslösa, framför allt på ungdomssidan, vilket är alarmerande. Som näst största arbetsgivare i kommunen måste vi vara betydligt mer aktiva för att erbjuda praktikplatser, anställa via anställningsstöd mm. Arbetet med detta tycker vi går för långsamt!
 
Ser man till utfallet av det verksamhetsmässiga resultatet tycker jag att vi har lyckats mycket väl med de uppgifter vi har att utföra. Det är berömvärda insatser och ett stort engagemang som våra anställda visar upp för att leverera en välfärd till våra kommuninvånare under dygnets alla timmar och årets alla dagar. I de mätningar vi kontinuerligt genomför, får våra verksamheter generellt mycket höga betyg, något som vi ska ta till oss. Sedan ska vi självklart arbeta för att ständigt bli bättre, men precis som med ekonomin, vi har en i grunden mycket väl fungerande verksamhet.
 
Dialog, delaktighet och medskaparanda är några av de honnörsord jag vill ska genomsyra hela vår verksamhet. Kommunens samarbete med näringslivet, ideella organisationer och enskilda är framgångsrikt.
 
Att mäta sig och jämföra sig med andra är ett väldigt bra sätt att arbeta på. Gräset är sällan grönare i grannkommunen, utan många gånger kan man få en bekräftelse på att vi själv är duktiga och kanske t o m bättre än andra. På andra områden kan vi lära av de som är bättre för att själv bli ännu bättre. Det är ett konstruktivt kvalitetsarbete. Ytterst handlar väldigt mycket om attityder och ett eget förhållningssätt och det är något som inte ens kostar pengar. Med rätt inställning kan man komma ganska långt.
 
Med den inställningen lägger vi nu 2012 bakom oss och satsar med full kraft på en fortsatt positiv utveckling i Markaryds kommun 2013!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar