måndag 25 mars 2013

Erfarenheter från en stor nedläggning på en liten ort - slutredovisning av "Strömsnäsprojektet" idag

Den 15 september 2011 meddelade Transcom att man skulle varsla 211 personer vid enheten i Strömsnäsbruk i Markaryds kommun samt att man skulle stänga ner verksamheten i sin helhet. Beskedet innebar att Markaryds kommun initierade ett intensivt arbete för att möta denna situation. Idag slutredovisade vi projektet och kan konstatera att vi klarat av att hantera situationen på ett mycket bra sätt.

Det negativa är att företaget inte längre finns kvar i kommunen idag, vilket innebär att ett stort antal jobb inom tjänstesektorn försvunnit. Detta har naturligtvis också påverkat enskilda personer som tvingats till en tuff omställning med allt vad det innebär.

Det positiva är att det idag endast är 33 personer, av de 211 som fick sluta sin anställning, som fortfarande är kvar i någon form av åtgärd. Kommunens nettokostnad för detta omfattande projekt uppgår till 415 000 kr.

Det här projektet, "Markarydsmodellen", har kommit att utvecklas till en Kronobergsmodell och tillämpas idag i Lessebo kommun för att möta en liknande varselsituation, i projektet "Samverkan Lessebo". Vid dagens seminarium var även representanter från Hylte kommun representerade, där man står inför att möta ett stort varsel på Stora Enzos papperbruk.

På bilden ovan syns flertalet av de personer som ingick i den ganska operativa samordningsgruppen och som medverkade vid dagens seminarium: Fr v Thomas Wahlquist, Trygghetsrådet, Ulrica Persson, Arbetsförmedlingen, Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef Markaryds kommun, Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun, samt Anders Blomqvist, projektledare.

Redovisningen av projektet, "Varsel i praktiken - Kronobergsmodellen" kan du ladda ner här.

Mina egna personliga reflektioner, som jag delgav de dryga 30 åhörarna vid dagens seminarium, kan du läsa i mitt anförande som följer nedan.

* * * * * *

Anförande 2013-03-25 vid seminarium om företagsnedläggning i Strömsnäsbruk

Måndagen den 12/9 2011 blev jag kontaktad av Transcoms lokala platschef som meddelade att man från företagets sida ville träffa kommunledningen tre dagar senare. Att det var ett angeläget ärende hördes på rösten och vad det gällde förstod jag också ganska snart. Sedan våren 2011 hade vi fått informella signaler från olika håll att något var på gång och att man genomförde strukturella åtgärder inom koncernen. Aktiekursen för Transcom var inte heller särskilt hög. För samma pengar man kunde få en korv med bröd, fick man nästan åtta aktier i Transcom.

Jag bestämde mig omgående för att lämna återbud till den Brysselresa som regionstyrelsen skulle göra samma dag som mötet med Transcom skulle äga rum och på torsdagen den 15/9 tog jag, kommunchefen och näringslivschefen emot två herrar i mörka kostymer, vita skjortor med manschettknappar och snygga sidenslipsar. Herrarna meddelade ganska kyligt och osentimentalt att man lite senare under dagen hade för avsikt att lägga ett varsel som omfattade samtliga 211 anställda vid enheten i Strömsnäsbruk och att enheten skulle avvecklas på mindre än ett halvår.

Skälet uppgavs vara ekonomiska faktorer och lönsamhetsproblem och att koncernen fattat ett beslut om ett omstruktureringsprogram. Strömsnäsbruk uppgavs vara den enhet inom Transcom som gått sämst i Sverige. Visserligen var volymerna hyggliga, men rekryteringsbasen var inte tillräcklig i en liten kommun som Markaryd. Men inget av detta ansåg man var särskilt negativt, utan man tyckte att personalen skulle se beskedet som en kick-off och som en positiv start för något nytt.

Attityden som visades gentemot oss har vi upplevt både tidigare och därefter. Det är förvånansvärt hur ofta man tror att vi som är verksamma i mindre landsorts- och glesbygdskommuner är mindre kunniga eller kompetenta och hur enkelt man tror det ska vara att köra över oss. Tack vare vår nära relation till näringslivet, och även till Transcoms lokala ledning, visste vi en hel del om situationen, t ex att lönsamheten var god och att det även gick att rekrytera personal. Vår reaktion blev därför ganska kraftfull och vi var också ganska förberedda på vilka argument och förväntningar vi skulle lyfta fram, något jag tror överraskade herrarna i de mörka kostymerna.

Vad gör man då som kommunstyrelsens ordförande när ett sådant här besked slår ner? Drygt 200 anställda skulle komma att beröras, vilket var mer än 10 % av Strömsnäsbruks befolkning. Omräknat skulle en lika stor nedläggning innebära att ca 90 000 personer förlorade arbetet om varslet hade lagts i Stockholms stad.

Den första tanken borde kanske varit att ett så stort varsel med så stora konsekvenser per automatik borde innebära stor uppmärksamhet, ett intresse från nationell nivå och kanske till och med åtgärdspaket? Precis på samma sätt som man diskuterade för SAAB i Trollhättan som samtidigt var aktuellt? Nej, den tanken som slog oss var; att det här problemet får vi ta oss an själva!

Att det här varslet drabbade just Strömsnäsbruk gjorde också situationen lite speciell. Hela samhället grundades en gång i tiden tack vare uppförandet av pappersbruket som togs i drift 1897. Under 1950-talet var Strömsnäs Bruk Kronobergs läns största industri med över 1 000 anställda. Men strukturomvandlingen och Södra Skogsägarnas beslut att satsa på nya, stora bruk vid kusten ledde fram till att papperstillverkningen lades ner 1981. Endast säcktillverkningen blev kvar. Av de som mest 1 000 arbetstillfällena blev det bara ca 150 jobb kvar och säckfabriken såldes till Kinneviksägda Korsnäs.

Men inte heller säckfabriken fick vara kvar. Efter några år av relativt lugn tog styrelsen för Koinnevik 1998 beslutet att lägga ner säckfabriken och flytta tillverkningen till Grenå i Danmark. De sista bruksarbetarna fick lämna sina jobb. I stället etablerade man under 1999 ett av Kinneviks första call centers, Transcom, i de gamla brukslokalerna. Företaget utvecklades och sysselsatte som mest runt 300 personer, många kvinnor och ungdomar. Ett bra komplement till den tillverkningssektor som sysselsätter nästan 45 % av befolkningen.

Konjunkturen och arbetsmarknaden var inte heller densamma som t ex då Smurfit Kappamill lade ner pappersbruket i Timsfors 2006, då 140 personer inom tillverkningsindustrin blev arbetslösa. En nedläggning som i den då rådande konjunkturen gick nästan obemärkt förbi. I september 2011 hade konjunkturen återhämtat sig, men betydligt färre arbetstillfällen stod till buds än under högkonjunkturen 2006-2007.

Vi kunde därför ganska snabbt konstatera att vi stod inför en helt ny situation där drygt 200 anställda i ett tjänsteföretag inte hade riktigt lika goda förutsättningar att klara den omställning som de nu ställdes inför.

Redan när herrarna i de mörka kostymerna och sidenslipsarna lämnade Kommunhuset hade vi bestämt oss. Vi ville arbeta proaktivt för att möta konsekvenserna av det här varslet och vår gemensamma uppfattning var att vi med facit i hand inte skulle behöva stå till svars för att vi engagerat oss för lite eller för att ha varit för passiva. Vi tänkte därför omgående arbeta för att skapa en organisation och sätta till de resurser som vi ansåg skulle behövas för att möta den uppkomna situationen. Och vår tydliga ambition var att försöka se till att alla andra berörda aktörer tog sitt ansvar innan kommunens skattebetalare skulle behöva skjuta till några pengar.

Samma eftermiddag, den 15/9, tog vi kontakt med landshövdingen, länsstyrelsen, regionförbundet och Arbetsförmedlingen. Dagen efter kontaktades det lokala facket, Trygghetsrådet, Tillväxt Markaryd AB, Riksdagens näringsutskott och flera andra aktörer. på 1½ månad genomförde jag och kommunens näringslivschef, Bengt-Göran Söderlind, nästan 50 olika möten som slutligen utmynnade i den organisationsmodell som redovisades för kommunfullmäktige i november 2011 och som fullmäktige också avsatte ekonomiska resurser till.

Den 3/1 2012 startade vi så upp arbetet i den s k Samverkansgruppen med representanter för kommunen, Transcom, Trygghetsrådet, AF och Unionen. Fram till projektets slut i oktober 2012 har jag själv och näringslivschefen personligen medverkat vid ca 30 sammanträden med Samverkansgruppen. Jag ska inte uppta min tid med att presentera själva projektet, det kommer projektledaren Anders Blomqvist att göra. Däremot vill jag redovisa resultatet i form av två parametrar:

När vi idag kan slutredovisa projektet återstår det lite drygt 30 personer av 211 att arbeta aktivt med och kommunens nettokostnad för projektet uppgår i bokslutet för 2012 till 415 kkr.


Vilka erfarenheter drar jag då som representant för Markaryds kommun i det här projektet?

Om vi börjar med fördelarna och framgångsfaktorerna, så vill jag lyfta fram följande:

Ett snabbt och kraftfullt agerande från kommunen, som tar initiativet och är en drivande part i projektet
Kommunledningen kunde ha lutat sig tillbaka och konstatera att alla berörda parter har sin roll och sitt uppdrag och att det därför inte är en kommunal angelägenhet att engagera sig. Enligt min uppfattning hade detta varit kontraproduktivt. Kommunen är kanske den enda aktören som kan ta på sig ett samordningsansvar och det valde vi att göra.

En tydlig projektorganisation med en särskilt utsedd projektledare
Att den uppkomna situationen innebar en stor utmaning och påfrestning för den ordinarie verksamheten och organisationen stod klart ganska snabbt och därför valde vi att bedriva arbetet som ett avgränsat projekt med en extern projektledare. Därmed kunde vår ordinarie personal, inte minst näringslivschefen, arbeta med det övriga näringslivet samt med de förfrågningar om nya etableringar som ständigt kommer till kommunen.

Klart definierade deltagare i projektet med mandat att ta beslut
För att arbetet i Samverkansgruppen ska kunna vara konstruktiv och operativt krävs att de ingående parterna har mandat att fatta beslut.

Ett tydligt fokus på samverkan
Alla parter måste vara överens och ha en samsyn och problembilden och uppdraget, en gemensam målbild och fokus på att medverka till att lösa situationen för dem som varslades.

Tät kommunikation och dialog
Genom en ständig och tät dialog kunde vi nå ut med samma information till samtliga berörda på ett snabbt och enkelt sätt. Det var en stor fördel att Transcom öppnade upp sitt intranät som en kommunikationskanal med de anställda.

Ett "Advisory Board"
Genom denna konstellation vidgades nätverket avsevärt vilket var till nytta för specifika åtgärder inom projektets ram, men även genom att kontaktnätet vidgades till såväl offentliga instanser och näringslivsföreträdare på nationell nivå.

Lokala aktiviteter
Genom att i stort sett alla aktiviteter förlades lokalt, och till stora delar på företaget, var det enkelt att få många att medverka. Företaget var också mycket tillmötesgående med att schemalägga och möjliggöra för de anställda att delta i aktiviteterna.

Trygghetsrådets insatser
Redan från hösten 2011 etablerade sig Trygghetsrådet i Brukskontoret och har sedan funnits på plats lokalt och arbetat med stort engagemang för att hjälpa de drabbade. Att avsätta resurser som vid en sådan här situation kan nyttjas har varit värdefullt. Den positiva inställning som Trygghetsrådets representanter visat är värd en mycket stor eloge.


Vad kunde ha varit bättre?

Regelverket
En reflektion jag gör, är att det måste vara frustrerande att arbeta inom AF. Det är en sällsam upplevelse att läsa AF:s regleringsbrev som i nästan detalj redovisar vad man får och inte får göra inom myndigheten. Om regeringen och Arbetsmarknads-departementet hade varit angelägna att ställa lika stora krav på att matcha och förmedla jobb som man gör vad gäller krav på statistik och återrapportering hade sannolikt betydligt fler kommit i jobb eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inte bara i Strömsnäsbruk, utan i hela landet.

Enligt regleringsbrevet ska ”de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna riktas till dem med störst behov, dvs dem som löper störst risk för långvarig arbetslöshet”. Detta skall-krav innebar vid en strikt tolkning att ingen av de 211 varslade kunde komma ifråga för några arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Åtminstone inte om man väljer att följa regleringsbrevet.

Att vi sedan kunde konstatera att regleringsbrevet tolkades ganska olika beroende på inom vilket arbetsmarknadsområde ärendena handlades i, gjorde inte situationen bättre.

Som kommunal företrädare kan jag bara konstatera att vi kan inte ha myndigheter som tolkar sitt uppdrag, regleringsbrev eller lagstiftning, olika på olika håll i landet.

Det blev inte heller bättre av att SR Kronoberg i slutet av augusti 2012 gjorde ett reportage där man visade att AF i Växjö mellan 2008-2011 fick skicka tillbaka 140 miljoner kr till staten. Pengar som skulle kunna använts för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enligt samma reportage har AF runt om i landet skickat tillbaka sammanlagt 18 miljarder kr sedan 2007.

Större regionala resurser
Diskussionen om ökade utvecklingsmedel till regionen har under flera år pågått på flera olika plan. Det är länsstyrelsen och Regionförbundet Södra Småland som har ansvaret för att föra dialogen. Den regionalpolitiska problembilden har historiskt styrt medelstilldelningen, med arbetsmarknadsutvecklingen som den viktigaste parametern.  Problemet för Kronoberg är att medlen som sätts i arbete i regionen baseras på uppgifter innan varselkrisen.

Kronobergs län har historiskt sett haft ett betydligt lägre statligt anslag än omgivande län. Regionförbundet har under lång tid och vid ett flertal tillfällen gjort framställningar om mer resurser för stöd vid strukturella omvandlingar. Man har också ifrågasatt hur länge den beslutade fördelningen ska fortgå. Situationen i landet förändras ständigt och krisen breder ut sig också till dem som tidigare haft framgång.  Därför måste fördelningsnyckeln för det statliga anslaget omprövas och anpassas till rådande förutsättningar.

En internationell storkoncern komplicerar situationen
Att Transcom är ett företag som agerar world wide har inte gjort det lättare för oss. Omsättningen på personal är hög och det gäller även chefer i högre och mer strategiska positioner. Flera av beslutsfattarna inom Transcom har under projektets gång slutat eller börjat på nya tjänster, vilket försvårat kommunikationen. Samtidigt fick vi genom projektets parter och Advisory Board kontakter på högre nivå än dessa mellanchefer på operativ nivå. I vilken mån detta förbättrade samtalsklimatet med Transcom är svårt att värdera, men man kan konstatera att vi frånsett den första månadens samtal haft en bra dialog med företagsledningen på nationell nivå.

På lokal nivå med den lokala företagsledningen har däremot kontakterna varit utmärkta under hela tiden. Den reflektion man kan dra av det, är att det är en stor fördel att ha företag med ett lokalt ägande. Där är samhällsansvaret större.


Är det något jag vill slippa i min roll som kommunstyrelsens ordförande, så är det att tvingas möta besked av det här slaget. Varsel, uppsägningar och nedläggningar är det sista man önskar någon enda anställd eller kommuninvånare. Samtidigt vet vi att det är en realitet vi inte kan blunda för och då gäller det att möta situationen så bra som möjligt.

Med facit i hand ångrar jag inte för ett ögonblick att vi från kommunledningens sida valde ett så proaktivt förhållningssätt och ett så helhjärtat engagemang. I och med det här seminariet är det formella projektet avslutat, men arbetet fortsätter genom de olika parternas försorg. Att projektet blivit så framgångsrikt kan tillskrivas summan av det engagemang som samtliga deltagande parter bidragit med och jag vill därför avslutningsvis passa på att tacka er alla för ett mycket gott samarbete i Samverkansgruppen!

Ett stort tack till er alla för gemensamma ansträngningar och goda insatser!

 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar