onsdag 16 maj 2012

Alliansens skolsatsning i Markaryds kommunIdag offentliggjorde Alliansen i Markaryd sitt förslag till hur projektet "Framtidens skola" i Markaryds kommun ska fortsätta att genomföras. Alliansen har på ett ansvarsfullt sätt krävt ett grundläggande och tillförlitligt beslutsunderlag för att kunna fatta ett så klokt beslut som möjligt. Efter att noga gått igenom materialet är vi helt överens om det förslag vi nu lagt fram. Förslaget innebär en omfattande satsning på nya skollokaler på Höjdenområdet samt genomgripande upprustnings- och renoveringsåtgärder på Huneskolan och Strömsnässkolan. Kommunstyrelsen beslutade igår i full enighet att anta Alliansens förslag och nu återstår bara kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 24 maj.

I korthet innebär vårt förslag följande:
  1. Arbetet med nybyggnation av två huskroppar på Höjdenområdet ska omgående påbörjas.
  2. Medel anslås för framtagande av erforderliga handlingar, förfrågningsunderlag mm så att en entreprenadupphandling kan genomföras och vara klar under hösten 2012.
  3. Ombyggnation av Huneskolans matsal, kök samt undervisningslokaler för hemkunskap och teknik/verkstad.
  4. En fördjupad analys kring Hunehallen ska vara klar till budgetberedningen i september 2012 för att tillgodose behovet av ändamålsenliga idrottslokaler för skola och föreningsliv.
  5. Ett förslag skall redovisas till budgetberedningen i december som gör det möjligt att påbörja renoveringsåtgärder på Strömsnässkolan så snart som möjligt.
  6. Projektets kostnader och dess finansiering ka redovisas i den budget som antas i november 2012.Nedan följer hela Alliansens yrkande med våra förslag till beslut:

Yrkande från Alliansen (KD, M och C)
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra projekt ”Framtidens skola” och i en första etapp, avseende åtgärder inom grundskolans lokaler, invigdes den första nya skolbyggnaden på Höjdenområdet i augusti 2011. Vid budgetsammanträdet 2011-11-24, § 138, beslutade kommunfullmäktige ”att vid projekteringen av Höjdenskolan etapp 2 ska ombyggnad av Hunehallen tas med i beräkningen”.

Som framgår av kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-01, § 6, har utbildnings- och kulturnämnden redovisat delar av det uppdrag kommunfullmäktige gav i sitt beslut 2011-11-24, § 138. Kommunfullmäktige konstaterade härvid att ”i dagsläget återstår att redovisa det uppdrag som gäller renovering av Strömsnässkolan och Hunehallen. Det sammantagna förslaget innebär att medel kommer att äskas för en mycket stor investering, vilket kommer att belasta kommande års driftbudgetar. För att kunna bedöma konsekvenserna inför ett beslut av en så omfattande investering krävs att uppdraget redovisas i sin helhet till kommunfullmäktige”.

Kommunfullmäktige gav därför kommunstyrelsen 2012-03-01, § 6, i uppdrag att bereda ärendet vidare och fortsätta projekteringen, samt att en redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i maj 2012. Inom ramen för beredning av ärendet har den tekniska avdelningen tagit fram en kostnadsbedömning av kvarvarande delar av projektet ”Framtidens skola” och utbildnings- och kulturnämnden har gjort en sammanfattning som berör konsekvenser för skolans verksamheter.

Alliansen konstaterar att det nu finns redovisat ett underlag som svarar upp mot kommunfullmäktiges uppdrag och som kan föreläggas fullmäktige för beslut. Av handlingarna framgår att det finns ett omfattande renoveringsbehov av Hunehallen, Huneskolans kök och Strömsnässkolan.

Alliansen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att uppföra en nybyggnation av två nya huskroppar på Höjdenområdet, renovera Huneskolans matsal och kök samt bygga om undervisningslokaler för hemkunskap och teknik/verkstad i huvudsak enligt redovisningen i tjänstemannaförslaget.

Utredningen visar tydligt att Hunehallen uppvisar mycket stora brister och att dessa kan åtgärdas på olika sätt. Kostnaden för att åtgärda Hunehallen kommer, oavsett val, att uppgå till mycket stora belopp. Alliansen anser det angeläget att de samlade resurserna används så klokt som möjligt för att investeringen ska ge störst möjliga nytta såväl driftsmässigt, verksamhetsmässigt som sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Kommunstyrelsen bör därför få i uppdrag att ytterligare fördjupa utredningen kring Hunehallen. Denna utredning ska utgå från det behov som finns från såväl skolverksamheten som från föreningslivet, belysa de resurser som finns eller som behöver tillskapas för att långsiktigt erbjuda ändamålsenliga idrottslokaler för skolverksamhet och föreningsliv. Utredningen ska redovisas till budgetberedningen i september 2012.

Alliansen anser mot bakgrund av den beskrivna komplexiteten och de många osäkerhetsfaktorerna att Hunehallen inte ska innefattas i Höjdenskolan etapp 2. För att inte försena andra angelägna åtgärder inom projektet ”Framtidens skola” bör Hunehallen fortsättningsvis hanteras som ett separat objekt.

Slutligen är det Alliansens bestämda uppfattning att de åtgärder som föreslås på Strömsnässkolan ska tidigareläggas. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att till budgetberedningen i september 2012 redovisa ett förslag innebärande att en renovering av Strömsnässkolan ska påbörjas så snart det är möjligt.

Alliansen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att uppföra en nybyggnation av två nya huskroppar på Höjdenskolan i huvudsak enligt redovisningen i tjänstemannaförslaget,

att tilläggsbudgetera 3 mkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 för framtagande av erforderliga handlingar, förfrågningsunderlag mm så att en entreprenadupphandling kan genomföras och vara klar under hösten 2012,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att renovera Huneskolans matsal och kök samt bygga om undervisningslokaler för hemkunskap och teknik/verkstad på Huneskolan i huvudsak enligt redovisningen i tjänstemannaförslaget,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra, och till budgetberedningen i september 2012, redovisa en fördjupad utredning kring Hunehallen i huvudsak enligt Alliansens yrkande ovan,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra, och till budgetberedningen i september 2012, redovisa ett förslag innebärande att en renovering av Strömsnässkolan ska kunna påbörjas så snart det är möjligt,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att i Budget 2013 och EFP 2014-2015 anvisa erforderliga medel samt finansiering för genomförande av projektet ”Framtidens skola”, innefattande Höjdenskolan etapp 2, Huneskolan inklusive Hunehallen samt Strömsnässkolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar