onsdag 17 januari 2018

RIktlinjer, reglementen och bidrag till broddar
Idag höll kommunstyrelsen sitt första sammanträde för året och, förutom en rad beslut, informerade vår nya förvaltningschef Lisa Fock sina intryck från de första arbetsveckorna i Markaryds kommun. Lisa är chef över den nya Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen som startade i och med årsskiftet och under vilken vi valt att samla alla verksamheter som på olika sätt arbetar med de här frågorna. 

Genom att samla dessa frågor i en förvaltning blir arbetet mer gränslöst och betydligt mer effektivt. Det kommer att krävas för att vi ska nå de önskade resultaten och få fler av dem som står långt från arbetsmarknaden att börja studera, komma i praktik eller få arbete. Det ska bli mycket spännande att följa och vara politiskt ansvarig för detta arbete.

För övrigt tog vi de här besluten, som i sin helhet kan laddas ner från kommunens hemsida:

1. Att föreslå kommunfullmäktige anta reviderade reglementen för socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden, samt överföra samtliga allmänna handlingar från de två nämnderna till kommunstyrelsen som en följd av de verksamheter som vid årsskiftet flyttades över till kommunstyrelsen.

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att betala ut partistöd för 2018 till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet.

3. Att teckna ett markanvisningsavtal med Hamiltone RealEstate AB i syfte att bebygga en del av ett område på Hansens backar.

4. Att genom ett riktat och villkorat föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna i kommunen, erbjuda alla kommuninvånare i åldern 70 år och däröver ett ekonomiskt stöd motsvarande 2,5 promille av ett prisbasbelopp per person för inköp av broddar under vintern 2017/2018.

5. Att avge yttrande över kommunstyrelsens del av revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll.

6. Att tillstyrka att ytterligare en professionell god man anställs av Ljungby kommun i syfte att förstärka och förbättra handläggningen av ärenden gällande god man och företrädarskap i Markaryds kommun.

7. Att anta nya ”Riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra diskriminering” samt ”Lönepolitiska riktlinjer” att gälla fr o m 2018-02-01.

8. Att utvärdera utfallet av den gällande planen för tillgänglighet, ”Full delaktighet för alla”, som sträcker sig mellan 2016-2019.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar