onsdag 17 januari 2018

Årets första kommunstyrelse

Idag hölls årets första kommunstyrelse och vi beslutade bl a följande:

Att föreslå kommunfullmäktige anta reviderade reglementen för socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden, samt överföra samtliga allmänna handlingar från de två nämnderna till kommunstyrelsen som en följd av de verksamheter som vid årsskiftet flyttades över till kommunstyrelsen.

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att betala ut partistöd för 2018 till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet.

Att teckna ett markanvisningsavtal med Hamiltone RealEstate AB i syfte att bebygga en del av ett område på Hansens backar.

Att genom ett riktat och villkorat föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna i kommunen, erbjuda alla kommuninvånare i åldern 70 år och däröver ett ekonomiskt stöd motsvarande 2,5 promille av ett prisbasbelopp per person för inköp av broddar under vintern 2017/2018.

Att avge yttrande över kommunstyrelsens del av revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll.

Att tillstyrka att ytterligare en professionell god man anställs av Ljungby kommun i syfte att förstärka och förbättra handläggningen av ärenden gällande god man och företrädarskap i Markaryds kommun.

Att anta nya ”Riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra diskriminering” samt ”Lönepolitiska riktlinjer” att gälla fr o m 2018-02-01.

Att utvärdera utfallet av den gällande planen för tillgänglighet, ”Full delaktighet för alla”, som sträcker sig mellan 2016-2019.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar