torsdag 15 september 2016

Kristdemokraternas synpunkter på det reviderade förslaget till detaljplan för Kv Folkskolan

Kristdemokraterna i Markaryd har beretts möjlighet att yttra sig över granskningshandlingen över det reviderade förslaget till detaljplan för Kv. Folkskolan och har idag lämnat in följande yttrande till miljö- och byggnadsnämnden:

"Kristdemokraterna tycker det är positivt att man tycks ha beaktat många av de synpunkter som inkommit under samrådet och att man försökt väga in dessa i så stor utsträckning som möjligt i det förslag som nu är ute för granskning.

Det föreliggande förslaget gör det också möjligt för betydligt fler verksamheter i området än idag, vilka sammantaget kan skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla kvarteret.

Det är positivt att det nu införs varsamhetsbestämmelser för Gula huset, vilket tydliggör byggnadens kulturhistoriska betydelse på ett bättre sätt.

Kristdemokraterna anser dock att den yta som nu föreslås vara möjlig för byggnation i två våningar utmed Hagagatans norra del i alltför stor utsträckning påverkar redan befintlig bebyggelse utmed Hagagatans östra sida negativt. Även om det är få fastigheter som berörs, vilka faktiskt är nästan lika gamla som Hagaskolan, riskerar en byggnad i två plan så nära dessa fastigheter att inverka menligt på karaktären i detta område.

Denna möjliga yta för byggnation bör därför flyttas närmare Hagaskolans byggnad och byggnation bör medges endast i ett plan. Byggnation i ett plan innebär även att respektavståndet till själva Hagaskolan kan minskas något. Prickmarken utmed Hagagatans norra del och Skolgatans östra del bör också ersättas med en bredare zon av parkmark, dels för att ansluta till gångstråket och dels för att tillförsäkra att en grön miljö tillskapas i det nordöstra hörnet av kvarteret.

Kristdemokraterna anser det även fortsatt angeläget att de synpunkter som kommer in under granskningen, så långt möjligt beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Ledstjärnan i detta arbete bör även fortsättningsvis vara att inom det mest centrala kvarteret av Markaryds tätort kunna förena utveckling med bevarande. 

Kristdemokraterna i Markaryd/Styrelsen"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar