tisdag 13 september 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 13 september:

1. Att avge följande yttrande över granskningshandlingen för ny detaljplan i Kv. Folkskolan i Markaryd:

”Kommunstyrelsen konstaterar att miljö- och byggnadsnämnden i stor utsträckning beaktat de synpunkter som inkommit under samrådet vad gäller de frågor som berör detaljplanens utformning. Det föreliggande förslaget innefattar exempelvis möjlighet att bygga bostäder på en större yta inom kvarteret samt varsamhetsskydd för ”Gula huset”, något som flera remissinstanser uttryckt önskemål om.

Kommunstyrelsen anser dock att den yta som nu föreslås vara möjlig för byggnation i två våningar utmed Hagagatans norra del i alltför stor utsträckning påverkar redan befintlig bebyggelse utmed Hagagatans östra sida negativt. Denna yta bör därför flyttas närmare Hagaskolans byggnad och byggnation bör medges endast i ett plan. Byggnation i ett plan innebär även att respektavståndet till själva Hagaskolan kan minskas något. Prickmarken utmed Hagagatans norra och Skolgatans östra del bör också ersättas med en bredare zon av parkmark, dels för att ansluta till gångstråket och dels för att tillförsäkra att en grön miljö tillskapas i det nordöstra hörnet av kvarteret.

Flera synpunkter berör frågor som inte hanteras i en detaljplan, men den reviderade detaljplanen, tillsammans med den planhandling som nu föreligger, bör ge ett gott stöd för hur kommande frågor, till exempel bygglovsfrågor, framledes kan hanteras.” 

2. Att hos Trafikverket hemställa om att omkörningsförbud införs på Rv 15 utmed hela sträckan mellan den s k Timsfors-rondellen och Råstorps-krysset alternativ delar därav.

3. Att godkänna upprättat delårsbokslut samt kvalitetsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter för januari-augusti 2016. Kommunstyrelsen beräknas göra ett positivt resultat om 995 tkr.

4. Att föreslå kommunfullmäktige anta redovisad bredbandsstrategi att gälla från och med 2016-10-01 och att tidigare antagen strategi därmed upphör att gälla. Vidare ges kommunstyrelsen i uppdrag att leda och svara för genomförandet av bredbandsstrategin i den utsträckning åtgärderna ankommer på kommunen.

5. Att föreslå kommunfullmäktige att, med hänvisning till socialnämndens yttrande, bifalla en motion från Ingegerd Lenander (KD) om att inrätta vårdserviceteam i syfte att bl a underlätta för den enskildes integrering i samhället. Vidare uppdras till socialnämnden, att genom socialchefens försorg, inrätta vårdserviceteam i enlighet med vad som framkommit i ärendet.

6. Att föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion från Tommy Andersson (M) om att lastbilstrafik och trafik med farligt gods ska tvingas att köra utanför tätbebyggt område och inte genom samhället. Vidare uppdras till kommunstyrelsen, att genom tekniske chefens försorg, göra en framställan i ärendet till Trafikverket.

7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå medlemskap i RäddSam Kronoberg ek. förening samt att godkänna förslaget till stadgar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar