onsdag 14 september 2016

Kommunstyrelsen vill ha omkörningsförbud på riksväg 15
Under de senaste åren har det varit ganska många olyckor och incidenter på riksväg 15 väster om Timsfors-rondellen. Redan när vägen byggdes hade Markaryds kommun synpunkter, vilka inte togs tillvara. Kommunstyrelsen har även därefter agerat vid ett flertal tillfällen med framställningar till Trafikverket om trafiksäkerhetshöjande åtgärder som lägre hastighetsbegränsning, separata filer för säkra avfarter, ”spanska svängar”, fartkameror mm till följd av de många incidenter och olyckor som inträffat utmed denna sträckning. Ingen av dessa framställningar till Trafikverket har dock vunnit gehör.

Frågan engagerar också väldigt många privatpersoner genom synpunkter till oss politiker, namninsamlingar mm. Förslaget att driva frågan om omkörningsförbud kommer initialt från en privatperson som kontaktat Sven Jansson (C), som i sin tur lyfte frågan vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Vi har därefter berett frågan, som kom upp igår som ett ärende.

Kommunstyrelsen är helt enig om att åtgärder behöver vidtas på denna del av riksväg 15 och anser att en framställan till Trafikverket ska göras med en begäran om att införa omkörningsförbud utmed hela sträckan mellan den s k Timsfors-rondellen och Råstorps-krysset alternativ delar därav. Som framgår av tidigare skrivelser i ärendet från Markaryds kommun är sträckan olycksdrabbad och med frekventa incidenter som mycket väl skulle kunna leda till allvarliga olyckor. I anledning härav har kommunstyrelsen, med stöd från såväl näringslivet som ett stort antal enskilda personer, hemställt om begränsningar av hastigheten på den här sträckan. 


Kommunstyrelsen anser det mycket beklagligt att en så pass ny väg är så olycksdrabbad och anser att Trafikverket omgående bör vidta åtgärder av trafiksäkerhetshöjande slag innan ytterligare olyckor med allvarlig eller dödlig utgång tillåts att hända på den aktuella vägsträckan.

Vi är väl medvetna om att det är Trafikverket som slutligen avgör ärendet. Vad vi kan göra är att påtala problemen och försöka påverka på det sätt vi kan. Förhoppningsvis lyssnar man till oss och inser att det faktiskt finns fog för vår begäran.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar