tisdag 20 december 2016

Skrivelse om bättre bussförbindelser
Idag har jag tagit initiativ till och skickat iväg en skrivelse till Region Kronoberg angående krav på bättre bussförbindelser. Precis som tidigare år har vi träffat företrädare för Region Kronoberg bland annat för att diskutera framtida utveckling av kollektivtrafiken. Flera av synpunkterna har vi framfört flera gånger, så även i år. Tyvärr kan vi konstatera att det inte blivit några förändringar i och med de nya tidtabellerna som trädde i kraft förra helgen. De synpunkter som förs fram i skrivelsen är följande:

Busslinje 150 (Markaryd – Ljungby)
Som vi uppfattar det har det under senare år skett en markant resandeökning på denna linje. Markaryds kommun tycker det är positivt att trafiken byggts ut under vardagarna, men har under många år påtalat de uppenbara bristerna under helgerna. Inte ens i samband med starten av pågatågstrafiken i december 2013 har behovet av bättre kommunikationer och kopplingar till den nya tågtrafiken under helgerna beaktats.

Vad gäller den tidtabell som trädde i kraft 2016-12-11 kan konstateras att det fortfarande finns endast två avgångar med buss mellan Markaryd och Ljungby på lördagar, båda på förmiddagen. På söndagar finns det tre avgångar, varav den sista avgår från Markaryd kl. 19.00. Dessa förbindelser innebär att det är omöjligt att åka kollektivt för att ta del av ett sent utbud av idrott, kultur och andra aktiviteter såväl i kommunens tätort som i grannkommunerna.

Nuvarande utbud är exakt detsamma som Markaryds kommun uppmärksammat Region Kronoberg på i ett flertal diskussioner. Vi är starkt kritiska till att ingen hänsyn har tagits till våra önskemål. Den befolkningsökning som skett i Strömsnäsbruk och Traryd under de senaste åren accentuerar ytterligare behovet av fler förbindelser under helgerna.

Busslinje 149 (Markaryd – Älmhult)
Trots påpekanden under flera år konstaterar Markaryds kommun att det inte skett någon utökning av trafiken. Det är därför inte möjligt att åka mellan Markaryd och Älmhult mer än två avgångar per dag under veckorna. Lördagar och söndagar finns det inte en enda avgång.

Konsekvensen av detta bristande utbud är att det i princip är omöjligt att studie- eller arbetspendla med kollektivtrafiken mellan Markaryds och Älmhults kommuner.

Ny hållplats vid Lasarettet i Ljungby
I samtal med pensionärsorganisationerna i Markaryds kommun har uttryckts starka önskemål om en ny hållplats vid Lasarettet i Ljungby. Markaryds kommun har stor förståelse för detta argument och anser, med tanke på närheten mellan en sådan hållplats och den nuvarande sträckningen, att pensionärsorganisationernas synpunkt är väl befogad.

Markaryds kommun delar således uppfattningen att en ny hållplats för linje 150 bör inrättas intill Lasarettet i Ljungby.

Linje 532 (Markaryd – Hässleholm)
I samband med starten av pågatågstrafiken i december 2013 drogs antalet bussturer helt naturligt ned mellan Markaryd och Hässleholm. Vi kan dock konstatera att det även i den tidtabell som trädde ikraft 2016-12-11 fortfarande finns fyra avgångar som endast går till eller från Emmaljunga och inte trafikerar den 8 km långa sträckan mellan Emmaljunga och Markaryd. Detta har uppmärksammats särskilt kvällstid då det blir alldeles för långa väntetider i Hässleholm vid ankomst eller avfärd med tåg. Konsekvensen blir att många väljer bilen i stället för att åka kollektivt.

Nu förväntar jag mig inte bara att få ett konkret svar på hur Region Kronoberg ställer sig till de önskemål som vi fört fram flera gånger, utan även att dessa väl grundade önskemål också blir verklighet.

2 kommentarer:

  1. David Magnusson22 december 2016 00:27

    Skulle man kunna tänka sig en ny busslinje från Kronobergstrafiken Markaryd-Osby? Eftersom Osby redan är en gränsstation mellan Skåne/Kronoberg för Öresundstågen, vad säger de om att man kör Markaryd-Älmhult med byte till tåg i Osby? (inte bara Älmhult, utan även Alvesta-Växjö och Krösatågen vore väl så intressanta resrelationer i det här sammanhanget.)


    Fördelen är att det äntligen skulle bli en busslinje till Osby längs riksväg 15 och att med tillräckligt täta bytestider borde vara möjligt att resa Markaryd-Växjö på drygt 90 min mot dagens två timmar. Förbindelsen borde vara intressant för Kronobergstrafiken och Skånetrafiken borde inte heller ha något emot detta upplägg med en övergångsresa genom deras trafikområde.

    SvaraRadera
  2. Frågan har utretts för ett par år sedan, men var då inte aktuell att gå vidare med eftersom antalet resenärer bedömdes alltför lågt. Kostnadstäckningsgraden beräknades till mellan 6-13 % beroende på typ av fordon (buss eller taxi). Skånetrafiken kräver en kostnadstäckning på minst 50 % för att köra kollektivtrafik. Så i nuläget är varken Skånetrafiken eller Länstrafiken Kronoberg särskilt intresserade. Markaryds kommun driver i nuläget inte heller frågan eftersom vi, som framgår av inlägget ovan, prioriterar andra linjer inklusive tågtrafik till Halland. Det innebär dock inte att frågan är avförd, utan kan komma att bli aktuell igen längre fram.

    SvaraRadera