torsdag 27 februari 2014

Ett nytt steg mot tågtrafik till och från Halmstad/GöteborgIdag togs ännu ett steg i processen för att få tågtrafik till och från Halmstad genom det initiativ jag, tillsammans med mina kollegor i Hässleholm, Halmstad och Laholm, skrev under. I en skrivelse till regionstyrelserna i Skåne, Halland och södra Småland begär vi att en förnyad studie görs i syfte att utreda ett full möjligt trafikeringsförslag som väsentligt minskar behovet av investeringar liksom av det förväntade driftsunderskottet.

Förslaget baseras på att det i samband med Hallandsåstunnelns idrifttagande kommer att bli ledig kapacitet på Markarydsbanan, vilket gör det möjligt att köra varannantimmestrafik mellan Hässleholm och Halmstad. Med detta upplägg krävs enbart ett ytterligare tågset tillsammans med det tågset som redan idag trafikerar banan mellan Hässleholm, vilket minskar investeringskostnaden väsentligt. Trafikupplägget skulle, om det genomförs, skapa möjligheter till resande med tåg mellan nordöstra Skåne/Blekinge och Halmstad/Göteborg där det finns ett stort potentiellt resandeunderlag.

Nedan publiceras hela texten i den skrivelse som idag skrevs under av kommunstyrelseordförandena Thomas Jönsson, Laholm, Bengt Germundsson, Markaryd, Carl Fredrik Graf, Halmstad och Pär Palmgren, Hässleholm.Regionstyrelsen, Region Skåne
Regionstyrelsen, Regionförbundet Södra Småland
Regionstyrelsen, Region Halland

 
Tågtrafik Hässleholm-Markaryd-Halmstad

En kraftig utbyggnad av tågtrafiken i södra Sverige under de senaste årtionden har gett en mycket positiv regional utveckling. Pågatågstrafiken i Skåne och Öresundstågstrafiken i södra Sverige har varit mycket framgångsrika och gett nya möjligheter till arbetsresor och ökade möjligheter till studier. Resandet har ökat kraftigt och trafiken har byggts ut och förtätats.

I Pågatåg Nordost har 12 kommuner och 3 regioner i nordöstra Skåne, södra Småland och västra Blekinge sedan 2006, i samverkan med näringslivet och Trafikverket, byggt ut tågtrafiken på 5 bandelar. Se bifogad karta. Sammanlagt har det byggts 13 nya stationer och 5 nya förbigångsspår till en kostnad på 800 miljoner kronor. Den utökade tågtrafiken har successivt kommit igång och den sista delen av trafiken startade i december 2013.

En av de 5 bandelarna i Pågatåg Nordost är Markarydsbanan, där pågatågstrafik mellan Hässleholm och Markaryd har startat i december 2013. Uppehåll sker även i de nya stationerna Bjärnum och Vittsjö. Detta innebär att halva sträckan av Markarydsbanan, Hässleholm-Halmstad, nu trafikeras.

Det är naturligt att på sikt fortsätta bygga ut trafiken från Markaryd till Halmstad. Därigenom knyter vi ihop våra regioner i södra Sverige och bygger resmöjligheterna mellan de två huvudlinjerna, Södra stambanan och Västkustbanan. Idag saknas denna resmöjlighet med tåg för stora delar av nordöstra Skåne och västra Blekinge, en utveckling behövs för resandet i öst-västlig riktning.

De tre regionerna i Skåne, Halland och södra Småland har i olika omgångar studerat trafiklösningar på Markarydsbanan. En studie gjordes 2009 som ledde fram till ett gemensamt uttalande om vikten av en utbyggd trafik. En ny studie har slutförts 2013.

I den senaste rapporten från 2013 har man studerat en trafiklösning med hög ambitionsnivå som tillgodosa er både arbetspendling och goda anknytningsmöjligheter i Halmstad och Hässleholm för genomgående resor. Utgångspunkten är den nyligen startade pågatågstrafiken mellan Hässleholm och Markaryd.

De studerade trafiklösningarna kräver en omfattande utbyggnad av infrastrukturen på ca 200 miljoner kronor, till största delen i Halland. Det innefattar nya förbigångsspår och nya stationer. Den nya trafiken har en relativt hög kostnadstäckning på över 50 % men innebär ändå att nya trafikkostnader uppkommer i första hand i Halland. Detta har inneburit att tveksamheter har framkommit om när en möjlig trafikstart kan ske.

Vi fyra kommuner, anser det mycket angeläget att tågtrafik mellan Hässleholm och Halmstad kommer till stånd. Vidare anser vi att det är viktigt att investeringar och driftskostnader för persontrafik på Markarydsbanan bedöms utifrån en rimlig ambitionsnivå. Inledande studier, som tagits fram inom ramen för Pågatågsprojektet, visar att alternativ trafikering är möjlig till betydligt lägre investerings- och driftkostnad.

Vi vill understryka att det underlag till trafikering som vi nu tagit del av gör att vi bedömer att förutsättningarna ser helt annorlunda ut i förhållande till den studie som presenterades hösten 2013. Det är därför vår uppfattning att trafikhuvudmännen i respektive region ska använda informationen i Pågatågsprojektets studier för att göra en förnyad och fördjupad analys av förutsättningarna till trafikering på Markarydsbanan.

Upplägget bygger bland annat på genomgående Pågatågstrafik från Hässleholm till Halmstad med varannan timmestrafik. Det finns anledning att göra en fördjupad studie av en lösning där behovet av infrastrukturinvesteringar i Halland är ringa och där det skulle kunna fungera med ett (1) nytt tågfordon.

I Nordöstra Skåne och västra Blekinge bor mer än 250 000 invånare och utgör ett stort potentiellt underlag för tågresande till Halmstad och hela västkusten upp till Göteborg. Samma gäller för resandet i den omvända riktningen.

En av effekterna av utbyggnaden av trafiken är ett utökat upptagningsområde för Högskolan i Halmstad. Här är det särskilt intressant att en samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hässleholms kommun redan nu har påbörjats för att förlägga kurser i Hässleholm. Ett samarbete som stärker regionen.

Vi fyra kommuner vill att de ansvariga regionerna gemensamt snarast studerar alternativa möjligheter till en tågtrafik mellan Hässleholm och Halmstad. Ett trafikförslag som minskar behovet av infrastrukturinvesteringar och minskar trafikunderskottet, men ändå ger en bra trafik för resenärerna. Vi vill också att detta arbete sker i samverkan med kommunerna.

 
Hässleholm den 27 februari 2014

 
Carl Fredrik Graf                                
Kommunstyrelsens ordförande         
Halmstad                                  

Thomas Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande     
Laholm

Pär Palmgren
Kommunstyrelsens ordförande
Hässleholm

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar