fredag 31 maj 2013

Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg förelägger Sydvatten att söka tillstånd!

Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne har beslutat att senast den 31 december 2016 förelägga Sydvatten AB att söka tillstånd för en grundvattenbortledning till Bolmentunneln! Ett välkommet beslut i en fråga som vi tvingats driva under flera år.
 
Frågan huruvida Sydvatten AB har ett tillstånd att leda bort grundvatten till Bolmentunneln har varit föremål för en omfattande prövning i ett flertal rättsinstanser ända upp till Högsta Domstolen. Ärendet har aktualiserats till följd av att Sydvatten i flera fall motsatt sig detaljplaneläggning för verksamheter i tunnelns närhet bl a i Markaryds kommun.
 
Så sent som i februari i år konstaterade länsstyrelserna att man inte följt de laga kraft-vunna domarna i högre instans och begärde att målet skulle återförvisas till länsstyrelserna. Igår kom, som en följd härav, beslutet att förelägga Sydvatten att söka tillstånd för grundvattenbortledning till tunneln.
 
I beslutet konstaterar länsstyrelsen, precis som domstolarna, att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig verksamhet samt att Sydvatten saknar tillstånd för denna verksamhet.
 
Det är ett mycket välkommet beslut att nu även länsstyrelserna efter flera års processande förelägger Sydvatten en tillståndsprövning. Detta är precis vad Markaryds kommun efterfrågat under hela processen. Nu hoppas vi att det här ska vara slutet på den här processen och att Sydvatten slutgiltigt ska acceptera domstolarnas avgöranden. Sydvatten får väl helt enkelt göra som alla andra; dvs söka tillstånd för den verksamhet man bedriver.
 
Sydvatten får med hänsyn till bl a ansökans omfattning hela tre och ett halvt år på sig att upprätta sin tillståndsansökan. Advokat Magnus Berg, som företräder Markaryds kommun, anser inte detta särskilt anmärkningsvärt. En ansökan av den här storleken utmed hela tunnelns åtta mil långa sträckning och som involverar flera kommuner och tusentals markägare kommer att vara mycket omfattande och stora resurser från Sydvattens sida. Samtidigt bör det ligga i bolagets intresse att skynda på en ansökan eftersom det idag saknas tillstånd för verksamheten.
 
Trots att ärendet tagit lång tid och trots att Sydvatten gjort allt för att obstruera ett verkställande av domarna mot bolaget, känns det skönt att få bekräftat att rättsväsendet faktiskt prövar saken utan att ta hänsyn till vem det är som är part i målet. Att det sedan är Markaryds kommun som fått rätt i alla instanser blir bara "grädde på moset".
 
Läs hela länsstyrelsens beslut här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar