torsdag 2 maj 2013

Dags för ett nytt regeringsuppdrag!

Idag kom förordnande från regeringen till mitt nya uppdrag att ingå i den strandskyddsdelegation som regeringen inrättat och som har fått i uppdrag att förbättra tillämpningen av strandskyddsreglerna. Jag är både tacksam och stolt över att få förtroende att ingå i den här mycket kompetenta gruppen. Det kommer att bli ett oerhört inressant uppdrag. Frågan om strandskyddets tillämpning är mycket angelägen och tillämpningen måste helt enkelt bli bättre över landet. Den nya strandskyddslagen fungerar inte som det var tänkt, varken i tätbebyggda storstadsområden eller i glest befolkade delar av landet.

Genom mina uppdrag bland annat i SKL och Entreprenörsregionen. och inte minst med erfarenhet från en - åtminstone fram till februari i år - ganska stelbent handläggning i min egen kommun, har jag en hel del kunskap och erfarenhet som jag hoppas kunna bidra med i delegationens arbete. Det är orimligt att lagstiftningen ska tillämpas exakt på samma sätt i glesbygdskommuner med flera kilometer strand per invånare som i tätbebyggda storstadsområden.

Delegationen har bland annat fått i uppdrag att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen ska utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Syftet med delegationens arbete är att bidra till kompetensutveckling när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen och skapa förutsättningar för en nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna.

Uppdraget startar omgående och det är tänkt att delegationens arbete ska vara slutfört i december 2015.

Läs mer: Regeringens hemsida, Strandskyddsdelegationen, SR Kronoberg
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar