onsdag 7 januari 2009

När prestigen går före fakta och förnuft

Efter sex månaders handläggningstid beslutade länsstyrelsen i Kronobergs län 2009-01-02 att upphäva Markaryds kommuns beslut om antagande av en detaljplan (Misterhult 2:18) i anslutning till Bolmentunneln. Ärendet är långt och segdraget. Länsstyrelsen rekommenderade i juni 2005 kommunen att förvärva det aktuella området och planlägga det, vilket också skett, men nu har man ändrat uppfattning! Inför beslutet har länsstyrelsen begärt in två rapporter från SGI, Statens Geotekniska Institut, eftersom man i ett tidigt skede uttryckte att länsstyrelsen själv saknar denna kompetens.

SGI har yttrat sig under hösten genom två rapporter och finner att det inte finns skäl att upphäva kommunens antagande. Man finner vidare att detaljplanen har tillräckliga skyddsföreskrifter och planbestämmelser för att säkra skyddet. SGI hänvisar till hur man löst liknande motstående intressen i andra delar av landet. Trots detta tar länsstyrelsen ingen hänsyn till SGI:s slutsatser - vilka inte ens framgår av beslutet - utan beslutar att upphäva detaljplanen. Helt plötsligt anser sig länsstyrelsen besitta den kompetens man saknade i augusti 2008, vilken dessutom synes vara bättre än statens expertmyndighet inom området.

Vi kommer naturligtvis att överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen. Ärendet är långt ifrån avgjort, enligt vårt sätt att se det. Frågan är inte enbart juridisk, utan även politisk med många implikationer på äganderätt, rätt till ersättning för markägare, intrång m m. Med tanke på hur tunneln sträcker sig genom Markaryds kommun innebär länsstyrelsens beslut att Markaryd som tätort kommer att få mycket svårt att expandera. Ett intresse får helt stå tillbaka för det andra, vilket inte är förenligt med Miljöbalken.

Min förståelse för hur den enskilda lilla människan känner sig i sin kamp mot myndigheter och överhet blir allt större, inte minst då prestigen tycks gå före fakta och förnuft. Miljöbalken är tydlig med att man ska kunna lösa ärenden när det finns en intressekonflikt mellan motstående parter. SGI hänvisar till ett antal fall över landet där man har lyckats att förena detta.

Det är bara att beklaga att länsstyrelsen i Kronobergs län inte vågar se hur man gör på andra håll i landet, utan går på försiktighetsprincipen. Det är klart, att gör man ingenting, behöver man ju heller aldrig vara rädd för att bli anklagad för att ha fått någonting gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar