måndag 16 maj 2016

Kristdemokraternas yttrande över förslag till ny detaljplan för Kv. Folkskolan

Kristdemokraterna i Markaryd har idag lämnat in följande yttrande över förslag till ny detaljplan för Kv. Folkskolan i Markaryd:Kristdemokraterna i Markaryd har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad samrådshandling och vill i anledning härav avge följande yttrande.

Detaljplanen för kv. Folkskolan behöver revideras för att möjliggöra olika verksamheter i området, vilka sammantaget kan skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla kvarteret. Därför är det angeläget att detaljplanen öppnar upp för så många ändamål som möjligt. Centralt belägna trygghetsbostäder är ett starkt önskemål, inte minst från pensionärsorganisationerna, vilket bör kunna tillgodoses i kvarteret genom en utformning som också ger plats för Gula huset. Denna byggnad, liksom Hagaskolan, är en viktig kulturhistorisk byggnad i kvarteret.

Eftersom detaljplanen berör ett av Markaryds mest centralt belägna kvarter anser Kristdemokraterna det angeläget att de synpunkter som kommer in under samrådet, beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska lägga all kraft på att hitta de gemensamma lösningar för kv Folkskolan som gör att vi kan förena utveckling med bevarande. 
  

Kristdemokraterna i Markaryd/Styrelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar