tisdag 17 maj 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 17 maj:

1.  Att avge följande yttrande över förslag till detaljplan för Kv. Folkskolan i Markaryd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-06-05, § 76, uppdragit till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en planändring med det ovan beskrivna syftet. För att kunna utveckla området är en planändring som medger flera verksamheter i området en nödvändighet. Samtidigt är planändringen en angelägen fråga som berör och engagerar många invånare i Markaryds kommun. Enligt arbetsutskottets uppfattning bör därför de synpunkter som framkommer i form av olika yttranden beaktas i det fortsatta planarbetet.

2.   Att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av detaljplanen för del av Kv Tjuren och Oxen i Markaryd.

3. Att föreslå kommunfullmäktige ta emot årsredovisningarna för de kommunala bolagen samt notera beslutet att kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under kalenderåret 2015 inom dessa varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4.  Att överlämna bokslutsprognosen efter fyra månader till kommunfullmäktige.
Enligt prognosen beräknas totalresultatet för år 2016 uppgå till +11,3 miljoner kr. Nämnderna uppvisar sammantaget ett beräknat överskott om +3,5 miljoner kr. Samtliga nämnder, förutom utbildnings- och kulturnämnden (UKN), visar i en prognos i balans. Underskottet i UKN är dock inte mer än - 300 tkr.

I prognosen för generella statsbidrag har inte tagits med de 12,4 miljoner kr som kommunen erhållit i tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen under 2015. Ett regelverk för nyttjande av dessa medel ska beslutas i samband med fastställandet av en strategisk plan för arbete med integration och arbetsmarknadsfrågor.

5.  Att föreslå kommunfullmäktige anse en motion om utökat öppethållande på biblioteken i Markaryd för besvarad genom den redovisning som presenterats i ärendet.

6.  Att föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion om justering av protokoll.

7.  Att föreslå kommunfullmäktige anse en motion om mer etik och ledarskap i kommunens verksamhet för besvarad, eftersom det motionären efterfrågar redan finns reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning.
  
8.  Att anta riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn att gälla tills  vidare från och med 2016-07-01.

9.  Att teckna avtal med Ljungby kommun gällande fortsatt konsumentrådgivning för perioden 2017-01-01 – 2018-12-31.

10.  Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa en handlingsplan mot ökade
nettokostnader och överlämna densamma till revisorerna, samt att uppdra till styrelsen och nämnderna att i det fortsatta budgetarbetet för 2017 beakta direktiven och åtgärderna i den redovisade handlingsplanen.

11.   Att notera informationen i ärendet om Traryd Golf Resort, där kommunen enligt
gällande lagstiftning solidariskt tvingats erlägga stämpelskatt om 600 tkr för köpeskillingen eftersom köparen inte fullgjort sitt åtagande enligt upprättat avtal.

I ärendet föreligger även en sammanställning av de ersättningar och kostnader Markaryds kommun haft för den planerade golfresorten i Traryd under perioden 2008-2016. Av sammanställningen framgår att ersättningarna till Markaryds kommun under denna tidsperiod uppgår till 29,8 miljoner kronor, medan de kostnader kommunen haft för projektet uppgår till 1,3 miljoner kronor, inklusive den fordran om 0,7 miljoner kronor som kommunen har gentemot Traryd Golf Resort AB. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar