onsdag 4 maj 2016

Vi har inte för avsikt att riva Gula huset!För en dryg vecka sedan presenterades ett första förslag till detaljplan för kv Folkskolan i Markaryd. På samrådsmötet kom en stor del av diskussionen att handla om Gula husets existens i området. För att det inte ska råda någon tvekan om Kristdemokraternas inställning, vill vi klart och tydligt deklarera; Vi har inte för avsikt att riva Gula huset!

För det första ägs Gula huset inte av kommunen, utan av Kulturföreningen Gamla Skolan. Bara detta faktum innebär att det är ägarna som avgör vad som ska hända med huset - inte kommunen.

De synpunkter som framkom vid samrådsmötet visar också tydligt på Gula husets starka ställning hos många markarydsbor. De yttranden som kommer att lämnas kommer sannolikt också att tala för Gula husets fortsatta existens. Dessa yttranden och synpunkter kommer självklart att vara vägledande för oss som beslutsfattare. 

Detaljplanen behöver revideras för att möjliggöra olika verksamheter i området, vilka sammantaget kan skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla kvarteret. Centrala trygghetsbostäder är ett starkt önskemål, vilket bör kunna tillgodoses i kvarteret genom en utformning som också ger plats för Gula huset.

Kristdemokraterna i Markaryd kommer därför att verka för att de synpunkter som kommer in under samrådet, beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Det finns ingen som helst anledning att skapa en konflikt mellan olika intressen i kvarteret. Istället bör vi tillsammans lägga all kraft på att hitta de gemensamma lösningar för kv Folkskolan som gör att vi kan förena utveckling med bevarande. 


Kristdemokraterna i Markaryd/Styrelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar