måndag 25 april 2016

Trygghetsbostäder kan bli möjligt i kv. Folkskolan
I en interpellation 2016-03-21 från Nobuaki Kudo (MP) ställer interpellanten ett antal frågor angående planeringen av trygghetsboenden i Markaryds kommun. Här följer hela mitt svar:1)      Hur långt har planeringen fortskridit?

Socialnämnden beslutade 2014-04-16, § 52, att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda behovet och förutsättningarna för trygghetsboende i Markaryd och Strömsnäsbruk. I detta arbete har även pensionärsorganisationerna deltagit. Denna utredning var klar i november 2015 och redovisades till kommunstyrelsen 2015-11-17, § 166.Av utredningen framgår att de 20 lägenheter som idag finns på Mellangård kan, med små anpassningar, byggtekniskt omvandlas från servicelägenheter till trygghetslägenheter som uppfyller Boverkets tidigare krav. Enligt socialförvaltningen fungerar Mellangård verksamhetsmässigt som ett trygghetsboende. Redan idag bor rätt målgrupp i huset.

Victoria Parks 19 lägenheter utmed Lagastigsgatan i anslutning till Stig In i Strömsnäsbruk motsvarar standardmässigt Boverkets tidigare krav på ett trygghetsboende. Sedan hösten 2015 är samtliga lägenheter uthyrda, dock inte enbart till målgruppen för trygghetsboende (70+). Att förändra Lagastigsgatan till trygghetsboende kräver tillgång till anpassad gemensamhetslokal. Vidare behöver det sociala innehållet stärkas upp för att få tillgång till daglig aktivitet eller värd/värdinna.

Utredningen har även beaktat möjligheten av att bygga om Solhäll till trygghetsboende. Utredningen visar dock att detta inte är ett lämpligt alternativ. Efter ombyggnad enligt Boverkets riktlinjer för trygghetsboende blir anläggningen för liten och antalet lägenheter för få. Kostnaderna för att bygga om fastigheten är också för höga (>6 miljoner kr), vilket sammantaget innebär alldeles för höga driftskostnader och hyresnivåer.

Det bör noteras att det inte är kommunen som äger benämningen ”trygghetsboende”. Denna benämning syftar egentligen på de krav Boverket ställde på boendets utformning för att investeringsstöd skulle utgå. Sedan 2015 utgår inte längre något investeringsstöd för byggnation av trygghetsboende.

Kommunstyrelsen har därför 2015-11-17, § 166, beslutat att i det fortsatta arbetet tillämpa de av socialförvaltningen framtagna riktlinjerna för hur trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre bör utformas i Markaryds kommun. Detta i syfte att tydliggöra kommunens ambitionsnivå till de byggföretag som visar intresse för att bygga trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-05-06, § 76, beslutat om planuppdrag till miljö- och byggnadsnämnden för kv. Folkskolan i syfte att möjliggöra för bostäder, verksamhetslokaler, centrumändamål, mm i kvarteret. Detta uppdrag har aktualiserats 2016-04-04, § 54. Miljö- och byggnadsnämnden har 2016-04-11, § 43, fattat beslut om samråd för det planförslag som ligger till grund för att möjliggöra trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre i kv. Folkskolan genom att införa denna planbestämmelse i detaljplanen över området.

2)      Finns det någon tidplan?

Mellangård
Enligt socialförvaltningen fungerar Mellangård verksamhetsmässigt som ett trygghetsboende. Redan idag bor rätt målgrupp i huset.

Lagastigsgatan
Victoria Park har (november 2015) meddelat att man vill avvakta en närmare diskussion angående förutsättningarna att omvandla lägenheterna till ett trygghetsboende för att därefter ta ställning. I dagsläget är alla lägenheterna uthyrda, varav flera till hyresgäster som inte utgör målgruppen för trygghetsbostäder. Detta alternativ bedöms inte kunna bli verklighet under 2016.

Kv Folkskolan
Uppförande av trygghetsbostäder inom kvarteret kräver en detaljplaneändring. Planarbetet pågår och det kan, enligt den samrådshandling som är presenterad, vara möjligt att få ett laga kraft-beslut som medger bostäder inom området i december 2016.

3)      Finns det medel avsatta i budget?

Medel finns anvisade i socialnämndens budget för den personal och den verksamhetsmässiga del som kommer att ingå i socialtjänstens åtagande. Bedömningen i nuläget är att eventuella omdisponeringar kan ske inom ram.

Några investeringsmedel för uppförande av bostäder i kommunal regi finns däremot inte budgeterade, eftersom kommunfullmäktige hittills inte gett något sådant uppdrag och därför inte heller anvisat medel. Eftersom det inte finns något kommunalt bostadsbolag i

Markaryds kommun arbetar kommunstyrelsen därför i nuläget för att byggnation och/eller uthyrning ska kunna ske genom privata bostadsbolag. Flera företag har uttryckt sitt intresse för byggnation av trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre.

Medel finnas avsatta för det planarbete som pågår och som bekostas av Markaryds kommun.

4)      Har pensionärsorganisationerna varit inbjudna i planeringen?

Ja, dessa organisationer är inbjudna och medverkar på olika sätt i planeringen.

Pensionärsföreningarna SPF och PRO har t ex under maj-september 2015 gemensamt utfört en undersökning om hur äldre ser på ett framtida trygghetsboende. Denna undersökning, ”Trygghetsboende i Markaryds kommun – för ett rikare socialt liv”, har pensionärsföreningarna redovisat till kommunstyrelsens arbetsutskott (2015-11-02, § 158) och ingår som en del i den större undersökning som socialnämnden genomfört.
De önskemål som pensionärsföreningarna framfört har, så långt möjligt, beaktats i såväl utredningen som i de beslutade riktlinjerna för den kommunala ambitionsnivån för trygghetsbostäder i Markaryds kommun.

Dialog med företrädare för pensionärsorganisationerna förs även angående möjligheten att tillskapa trygghetsboenden i kv. Folkskolan. Föreningarna har dessutom tillställts samrådshandlingen för formella yttranden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar