måndag 25 april 2016

Årsbokslut 2015

I kväll behandlar kommunfullmäktige årsbokslutet för 2015. Nedan följer min inledande text i den årsredovisning för Markaryds kommun som jag skriver för fjortonde gången som kommunstyrelsens ordförande:

"Ett stort tack till kommunens personal och politiker för ett mycket gott arbete under 2015! Vi kan se tillbaka på ett år som, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, uppvisar ett positivt resultat. I bokslutet finns mycket information för den som vill fördjupa sig i form av alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa kvalitetsjämförelser ligger Markaryds kommun - glädjande nog - bland de bättre i landet!

Under året har det blivit påtagligt hur snabbt händelser i vår omvärld påverkar också vår kommun. Krig och humanitära katastrofer har inneburit ökade flyktingströmmar till Sverige, vilket märkts av också i Markaryd. Ett stort antal nyanlända samt uppstarten av ett evakueringsboende har märkbart påverkat vår organisation. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi klarat av denna exceptionella situation. Samtidigt har vi ett stort arbete framför oss för att bidra till en så bra integration som möjligt.Befolkningssiffrorna är mycket betydelsefulla för den kommunala ekonomin och för tredje året i rad ökar befolkningen i kommunen; under 2015 med hela 230 invånare. Vid årsskiftet var vi 9 779 invånare, den högsta siffran på 15 år! En fortsatt viktig uppgift för oss är att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen, bibehålla en positiv inflyttning och erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.

Det är därför glädjande att konstatera att elevernas resultat i skolan sakta men säkert förbättras. Det är fantastiskt att så många, hela 99 %, är nöjda med hemtjänsten – vilket är bäst i Sverige. Jag är stolt över att våra företagare rankar näringslivsklimatet i Markaryd som det allra bästa i landet. Detta är bara några exempel på resultatet av alla goda arbetsinsatser som vi på olika sätt bidragit till. De anställda i våra verksamheter utför varje dag, under dygnets alla timmar och årets alla dagar, berömvärda insatser och visar upp ett stort engagemang för att leverera välfärdstjänster till våra kommuninvånare. Ett gott bemötande, ett vänligt ord och en positiv attityd kostar inte något, men betyder så oerhört mycket för dem vi möter och är till för.

Investeringstakten har varit fortsatt hög och uppgår under 2015 till drygt 69 miljoner kronor. Den nya Hunehallen, ombyggnationen av köken på Ekliden och på Markaryds skola, renoveringen av Strömsnässkolan samt Vattnadalen är bara några av alla de projekt som genomförts under året. Telia/Skanova har, genom ett samarbetsavtal med kommunen, påbörjat en satsning på utbyggnaden av ett fibernät till kommunens hushåll, vilket kommer att vara i drift under det här året. Det goda samarbetet med näringslivet har fortsatt. Vi ser med spänning fram emot de stora satsningar som påbörjats i Traryd och som aviserats på industriområdet i Ulvaryd, liksom utbyggnaden av fjärrvärme i Strömsnäsbruk.Samtliga nämnder visar ett positivt, ekonomiskt resultat som balanserar negativa avvikelser för de bidrag som staten skjuter till. Det totala slutresultatet för kommunen blev ett överskott om 7,2 miljoner kronor.

Mycket mer skulle kunna nämnas, men läs gärna resten av bokslutet och kvalitets-redovisningen. Nu lägger vi 2015 bakom oss och fortsätter att, lika kraftfullt, tillsammans arbeta för att göra en redan bra kommun ännu bättre!"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar