fredag 24 oktober 2014

Smålänningens bedrägliga journalistik upprepar sig - igen!

I dagens Smålänningen försöker tidningens lokala journalist Leif Lundström att förklara konsekvenserna av förslaget till ny organisation under den tekniska förvaltningen i Markaryds kommun.

Både i rubriken och ingressen konstaterar Lundström att "fyra nya chefer ska anställas". Vad Lundström däremot inte vill berätta i sin artikel är vilka nuvarande chefsbefattningar som försvinner, utan enbart att det ska rekryteras fyra nya chefer. Att det försvinner chefsbefattningar som finns idag i den befintliga organisationen nämns inte med en enda rad. Inte heller anledningen till varför de försvinner eller skälen till att de nya cheferna rekryteras externt.

Den som inte är insatt i den kommunala organisationen tolkar självklart reportaget som att det nu ska bli ytterligare fyra chefer i organisationen. Leif Lundström vet att så inte är fallet, men väljer ändå att i sin artikel låta sitt budskap gå ut som vore det en sanning.

Inte heller vill Lundström redovisa de ekonomiska konsekvenserna. Förslaget är helt kostnadsneutralt och finansieras med precis samma pengar som finns för organisationen idag. Men med påståendet att "fyra nya chefer ska anställas" vill naturligtvis Lundström låta påskina att den nya organisationen kommer att kosta mer pengar, vilket är fullständigt fel!

Detta sätt att bedriva journalistik är, enligt min uppfattning, både svekfullt och bedrägligt och man kan ju reflektera över de bakomliggande orsakerna till Lundströms agerande.

Om Lundström mot förmodan inte förstått förslaget eller de bakomvarande skälen därtill, kunde lämpligen en kontakt tagits med kommunchefen, som på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslaget till ny organisation. Det har han inte gjort!

Jag beklagar att professionaliteten inte är större än så och att man medvetet undanhåller läsarna att få kännedom om hur förslaget verkligen ser ut. I det innefattar jag även avsaknaden av en någorlunda objektiv beskrivning av de bakomliggande orsakerna till förslaget samt dess kostnadsneutralitet för skattebetalarna.

Tidigare i veckan hade Lundström en artikel om ett effektiviseringsuppdrag som lagts ut på samtliga förvaltningar. Här valde han att enbart lyfta fram socialnämnden. Att socialnämnden får ett tillskott nästa år med 6,8 miljoner kr i Alliansens budgetförslag, nämndes inte med en enda rad.

Jag har inget emot att man engagerar sig politiskt, tvärtom. Men som lokal reporter kanske man ska hålla sig till antingen det ena eller andra. Var Lundströms politiska sympatier ligger råder ingen som helst tvekan om men, enligt min uppfattning, borde både han och Smålänningen avhålla sig från att låta detta få genomslag i nyhetsartiklar som förväntas hålla ett grundläggande mått av saklighet och objektivitet.

1 kommentar: