onsdag 10 september 2014

Program för fler trygghetsbostäder i Markaryds kommun


Frågan om fler trygghetsboenden i Markaryds kommun har under de senaste åren aktualiserats av och till. I samband med SPF:s och PRO:s projekt ”Äldres mat och hälsa” har det framkommit att alltfler äldre önskar att det tas fram fler trygghetsboenden i kommunen. Inför den kommande mandatperioden lägger Kristdemokraterna i Markaryd fram följande program för fler trygghetsboenden för äldre, ett program som jag presenterade vid SPF:s äldredebatt för några dagar sedan.

Strömsnäsbruk
Vi kan ganska omgående erbjuda trygghetsboende i direkt anslutning till servicecentralen Stig In. Victoria Park har idag lägenheter intill Stig In, vilka standardmässigt motsvarar trygghetsboende. I fastigheten finns idag 10 lägenheter som skulle fungera som trygghetsboende. För kommunens del innebär detta att vi kommer att se över hur vi organiserar vår verksamhet i Stig In för att uppfylla kraven på ett trygghetsboende. Omgivningarna är vackra med utsikt över Lagan och den fina Strömsnäsparken och inom kort kommer också utemiljön att ytterligare förbättras genom den parkering/grönområde som kommer att uppföras utmed Lagastigsgatan intill Solhäll.

Mellangård
Vi vill se över kriterierna för anvisningen till lägenheterna på Mellangård så att en bedömningsgrund för anvisning kommer att vara trygghetsaspekten. Därmed skulle även Mellangård framöver kunna utgöra ett trygghetsboende. På samma sätt bör kommunen även här se över organisationen för att uppfylla kraven.

Kvarteret Folkskolan (Hagaskolans område)
Vi vill inbjuda representanter för pensionärsorganisationerna att delta aktivt i den utredning kring ytterligare trygghetsboenden i kommunen som socialnämnden påbörjat. I detta sammanhang vill vi även se över de möjligheter till nya bostäder som kan bli aktuella i kv Folkskolan (gamla Hagaskolan) för att se om området kan användas för byggnation av trygghets- eller äldreboende.

Solhäll
Om det finns intresse, är vi omgående beredda att hyra ut lägenheterna i befintligt skick, utan kostsamma ombyggnationer och anpassningar, till äldre personer alternativt till en verksamhet som är lämplig att bedriva i fastigheten. Solhäll uppfyller inte idag de krav som Boverket och Plan- och Bygglagen anger för ett trygghetsboende, bl a då det saknas kök och avgränsad matplats i varje lägenhet. Fastigheten måste därför byggas om i det fall man vill använda den som trygghetsbostäder. Att bygga om fastigheten för 4-6 miljoner kronor för att få fullvärdiga lägenheter anser vi inte vara ekonomiskt försvarbart.

Kristdemokraterna kan också tänka sig att använda lokalerna, t ex som ”kommundelskontor” för att utöka den kommunala servicen i den norra kommundelen.

I ett längre perspektiv, när antalet äldre återigen ökar, kommer det sannolikt att bli aktuellt att återigen använda Solhäll som särskilt boende.

Rätt till plats i trygghetsboende
Vi vill att våra äldre ska känna sig trygga och vi kommer att verka för att personer över 85 år ska ha rätt till en plats i ett äldreboende utan biståndsbedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar